Werken - 193037-2019

25/04/2019    S81    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания

2019/S 081-193037

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: ул. „Н. Габровски“ № 30, Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291/+359 296010341
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

II.1.2)Основен CPV код
45214000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно-тренировъчен комплекс за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви при възникване на бедствена ситуация по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45214000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
45212220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За извършването на СМР на обект е издадено разрешение за строеж № 7/26.1.2018 г., който обхваща ремонт или подмяна на всички видове инсталации и елементи от сграда с РЗП 498,75 м2, за обособяване на център за обучение на населението, състоящ се от обучителни зали и съпътстващите ги сервизни и помощни помещения.

Учебно-тренировъчен комплекс (УТК), находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — база на ГДПБЗН:

Изграждане на учебно-тренировъчен комплекс (УТК), представляващ поредица от 6 тренировъчни центрове и 15 поста, подредени в непрекъснат контур, в последователност и алгоритъм с цел развиване на определени физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни работи при наводнения и свързаните с това дейности.

На тренировъчните съоръжения могат самостоятелно да се извършват упражнения, свързани с преодоляването препятствия, имитиращи реална ситуация. Те представляват и постове към непрекъснатия контур...

Продължава в II.2.14).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К1 — срок за изпълнение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз

II.2.14)Допълнителна информация

Продължава т. II.2.4): при преодоляването на които обучаемите избират маршрут в зависимост от поставената за отработване задача. Отделните постове са свързани последователно, като всеки пост е препятствие с различна сложност. Подреждането им е съобразено със сложността и групата мускули, които се натоварват при тяхното преодоляване. УТК е разположен на територия с площ 1 685 м2.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 038-084437
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обществената поръчка се прекратява а основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като офертата на единствения участник е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019