Werken - 193037-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

2019/S 081-193037

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: ul. „N. Gabrovski“ No. 30, Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telefoon: +359 296010291/+359 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214000
45212220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084437

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019