Werken - 193043-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Great Yarmouth: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193043

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Great Yarmouth Borough Council
Town Hall, Hall Plain
Great Yarmouth
NR30 2QF
Verenigd Koninkrijk
E-mail: ian.talbot@great-yarmouth.gov.uk
NUTS-code: UKH1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.great-yarmouth.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Independent Living Services Contractors Framework

Referentienummer: DN385841
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Award of framework for independent living services adaptations.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and fit of stairlifts.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Small Building Works (Private Sector).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Small Building Works (Community Housing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025500
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Handicare Accessability Ltd
Kingswinford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stannah
Bristol
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prism UK Medical Ltd
Rhyl
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dolphin Stairlifts East Anglia Ltd
Felixstowe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JKA Home Solutions
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norse Commercial Services
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
M. Ryder Building and Roofing Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus Property Solutions Ltd
Thetford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Waveney District Council
Lowestoft
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
D N Edwards Building Services
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
David Neve Building Contractor Ltd
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accessible Building Solutions Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norse Commercial Services
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus Property Solutions Ltd
Thetford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Waveney District Council
Lowestoft
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
David Neve Building Contractor Ltd
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accessible Building Solutions Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Great Yarmouth Borough Council
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019