Werken - 193043-2019

25/04/2019    S81

Verenigd Koninkrijk-Great Yarmouth: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193043

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Great Yarmouth Borough Council
Postadres: Town Hall, Hall Plain
Plaats: Great Yarmouth
NUTS-code: UKH1 East Anglia
Postcode: NR30 2QF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ian.talbot@great-yarmouth.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.great-yarmouth.gov.uk/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Independent Living Services Contractors Framework

Referentienummer: DN385841
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115600 Trapliften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025500

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Handicare Accessability Ltd
Plaats: Kingswinford
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stannah
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prism UK Medical Ltd
Plaats: Rhyl
NUTS-code: UKL WALES
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dolphin Stairlifts East Anglia Ltd
Plaats: Felixstowe
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: JKA Home Solutions
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norse Commercial Services
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. Ryder Building and Roofing Ltd
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Novus Property Solutions Ltd
Plaats: Thetford
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Waveney District Council
Plaats: Lowestoft
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: D N Edwards Building Services
Plaats: Great Yarmouth
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: David Neve Building Contractor Ltd
Plaats: Great Yarmouth
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Accessible Building Solutions Ltd
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norse Commercial Services
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Novus Property Solutions Ltd
Plaats: Thetford
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Waveney District Council
Plaats: Lowestoft
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: David Neve Building Contractor Ltd
Plaats: Great Yarmouth
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Accessible Building Solutions Ltd
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019