Werken - 193043-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Great Yarmouth: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193043

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Great Yarmouth Borough Council
Town Hall, Hall Plain
Great Yarmouth
NR30 2QF
Verenigd Koninkrijk
E-mail: ian.talbot@great-yarmouth.gov.uk
NUTS-code: UKH1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.great-yarmouth.gov.uk/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Independent Living Services Contractors Framework

Referentienummer: DN385841
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025500

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Handicare Accessability Ltd
Kingswinford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stannah
Bristol
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prism UK Medical Ltd
Rhyl
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dolphin Stairlifts East Anglia Ltd
Felixstowe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JKA Home Solutions
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norse Commercial Services
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
M. Ryder Building and Roofing Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus Property Solutions Ltd
Thetford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Waveney District Council
Lowestoft
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
D N Edwards Building Services
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
David Neve Building Contractor Ltd
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accessible Building Solutions Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN385841
Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norse Commercial Services
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus Property Solutions Ltd
Thetford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Waveney District Council
Lowestoft
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
David Neve Building Contractor Ltd
Great Yarmouth
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accessible Building Solutions Ltd
Norwich
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019