Werken - 193046-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Leipzig: Afreien van vloeren

2019/S 081-193046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Schongauerstraße 7
Leipzig
04328
Duitsland
Telefoon: +49 341-255-5000
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Fax: +49 351-4510994560
NUTS-code: DED5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18O60311 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Referentienummer: 18O60311
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262321
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Estricharbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 201 799.26 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Am Gericht 2

04552 Borna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

– 2 000 m2 Untergrund nachnageln, schleifen Dielung,

– 950 m2 Abdichtung Bodenplatte PYE PV200 S5,

– 950 m2 PUR/PIR-Dämmung 160 mm,

– 25 m3 gebundene Schüttung geblähter Mineralstoff,

– 1 325 m2 Ausgleichschicht geblähter Mineralstoff 10 mm,

– 1 800 m2 Trittschalldämmung EPB/MW Platten,

– 2 150 m2 Trittschalldämmung Holzfaserplatten WF,

– 450 m2 Trittschalldämmung Gummifaserbahnen,

– 4 300 m2 Gußasphaltestrich,

– 25 m2 Zementheizestrich.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

563/201687

II.2.14)Nadere inlichtingen

EFRE

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-032966
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

18O60311 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAGUSS GmbH
Dölauer Straße 82
Halle
06120
Duitsland
Telefoon: +49 3455550272
E-mail: mail@haguss.de
Fax: +49 3455550270
NUTS-code: DEE02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201 799.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341-977-0
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Schongauerstraße 7
Leipzig
04328
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019