Werken - 193047-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Neuherberg: Constructiestaalbouw

2019/S 081-193047

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) – Einkauf und Materialwirtschaft – Vergabestelle Bau
DE 129521671
Ingolstädter Landstraße 1
Neuherberg
85764
Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Einkauf und Materialwirtschaft
Telefoon: +49 8931872264
E-mail: linda.pfister@helmholtz-muenchen.de
Fax: +49 8931873327
NUTS-code: DE21H

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.helmholtz-muenchen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung für Gesundheit und Umwelt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HDC-I-Brücke – Stahlbauarbeiten

Referentienummer: VOB-161-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stahlbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neuherberg – siehe I.1) Helmholtz Zentrum München – Baustelle HDC -I

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Erstellung einer Stahlkonstruktion (74 t) für Verbindungsbrücke,

— Länge: ca. 70 m mit einer Abwinkelung von ca. 5,70 m,

— Spannweiten: 3 m; 31 m; 20 m; 16 m,

— 160,00 m2 Betonstahl-Verbundtragwerk, Platte aus Ortbeton (d 16 cm).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540424
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

HDC-I-Brücke- Stahlbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt Bonn, Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Z3
Heinemannstr. 2
Bonn
53175
Duitsland
Telefoon: +49 22899572226
E-mail: Z24.vergabe@bmbf.bund.de
Fax: +49 01888-57-8-3601

Internetadres: http://www.bmbf.de/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Helmholtz Zentrum München (GmbH)
Ingolstädter Landstraße 1
Neuherberg/Oberschleißheim
85764
Duitsland
Telefoon: +49 8931870

Internetadres: www.helmholtz-muenchen.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019