Werken - 193053-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Rellingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193053

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Postadres: Hauptstraße 60
Plaats: Rellingen
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Postcode: 25462
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rellingen.de
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 776 763.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09 Pinneberg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-037524

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gerlach Metallbau GmbH & Co. KG
Postadres: Reinserturmweg 25
Plaats: Einbeck
NUTS-code: DE918 Northeim
Postcode: 37574
Land: Duitsland
E-mail: siegers@gerlach-werke.de
Telefoon: +49 5561 / 796-44
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 932 669.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 873 718.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019