Werken - 193056-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Oberstdorf: Assemblagewerkzaamheden

2019/S 081-193056

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-5
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Florian Speigl
E-mail: speigl@oberstdorf.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oberstdorf.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de//
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metall- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223000 Assemblagewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metall- und Schlosserarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 91 489.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosser_Toranlagen Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberstdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Toranlagen BT_A, BT_B, BT_C *BT_A (Holzbau): Garagenkipptor für bauseitige Holz-Leistenschalung 1 St. Garagentor mit Schlupftür, B x H = 5 500 x 2 500 mm, *BT_B (Massivbau Sichtbeton): Stahl-Rohrrahmentürenund -Tore für bauseitige Holzlatten-Fassadenbekleidung 1 St. Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, B x H = 2 150 x 2 065 mm 1 St. Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, B x H = 2 275 x 2 065 mm 1 St. Stahl-Rohrrahmentür, 1-flüglig, B x H = 1 455 x 2 065 mm 2 St. Asymmetrisches Stahl-Rohrrahmentor, 2-flüglig, B x H = 4 600 x 2 700 mm,Beschlag mit Panikanforderung *BT_C (Holzbau mit teilweise Stb.-Stützen): Sectionaltore, großflächigverglast 1 St. Sectionaltor, großflächig verglast, B x H = 7 500 x 5 000 mm mit 1 St. Nebentür als Aluminium-Rahmenkonstruktion 3 St. Sectionaltor, großflächig verglast, B x H = 5 600 x 5 000 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau-u. Schlosserarbeiten_Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberstdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BT_B, BT_D *BT_B:

(1) Metallgeländer Dachrand, tw. gekrümmt,Ober-/Untergurt, senkr.

Stabeinteilung, H= 1 m, ca. 240 lfm, m. Auflagerkonsole, geschw. Stahlteile, verz, ca. 225 St. Vorgehängte hinterl. Außenwandbekleidung, großform. Alu-tafeln, tw. gekrümmt, mit UK, aus Lochblech, ca. 30 % Lochanteil, individ. Lochbild, RAL bzw. Eloxierung, Front ca. 210 m2, Untersicht ca. 310 m2, Alutafelntrapezförmig, Längsseiten im GR tw. rund. Attikablech: Alu-Glattblech, gekantet, m.erf. UK, ca. 120 m2,Längsseiten im GR tw. rund;

(2) Absturzsicherung Treppe Stahlrohr-UK, Verkleidung Alu Lochblech, ca. 30%Lochanteil, ca. 42 m2;

(3) Wangentreppe Stahl, gerade, im GR gekrümmt, 3-läufig, 25 St, B = 2 m, GitterostStufenabdeckung, Handläufe Stahl 27 mm, mattiert, ca. 30 m. *BT_D: (1) 2 St. Wangentreppe gerade/gewinkelt1-läufig. bzw. 2-läufig 18 St. bzw. 27 St., B=1 m, 1 St. Zw.-Podest, Gitterost Stufenabdeckung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572226
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE 3353
Perceel nr.: 1
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metallbau Boxler
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 489.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE3353_2
Perceel nr.: 2
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019