Werken - 193056-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oberstdorf: Assemblagewerkzaamheden

2019/S 081-193056

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Roßbichlstr. 2-5
Oberstdorf
87561
Duitsland
Contactpersoon: Herr Florian Speigl
E-mail: speigl@oberstdorf.de
NUTS-code: DE27E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oberstdorf.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de//

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metall- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 91 489.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosser_Toranlagen Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100
45223110
45262670
45421000
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau-u. Schlosserarbeiten_Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100
45223110
45262670
45421000
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572226

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE 3353
Perceel nr.: 1
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Metallbau Boxler
Oberstdorf
87561
Duitsland
NUTS-code: DE27E
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 489.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE3353_2
Perceel nr.: 2
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019