Werken - 193056-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Oberstdorf: Assemblagewerkzaamheden

2019/S 081-193056

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-5
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Florian Speigl
E-mail: speigl@oberstdorf.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oberstdorf.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de//
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metall- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223000 Assemblagewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 91 489.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosser_Toranlagen Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau-u. Schlosserarbeiten_Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572226

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE 3353
Perceel nr.: 1
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metallbau Boxler
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 489.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE3353_2
Perceel nr.: 2
Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- u. Schlosserarbeiten_Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019