Werken - 193057-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Viechtach: Aanbrengen van elektrische fittings

2019/S 081-193057

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arberlandklinik Viechtach
Karl-Gareis-Str. 31
Viechtach
94234
Duitsland
Contactpersoon: Hitzler Ingenieure
Telefoon: +49 89255595-7836
E-mail: arberlandkliniken@hitzler-ingenieure.de
Fax: +49 89255595-11
NUTS-code: DE229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hitzler-ingenieure.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach; 3.Bauabschnitt VIT3-201 Elektroinstallationen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Grobterminierungen Bauphasenweise Ausführung Gesamtmaßnahme (nicht nur Elektroarbeiten)

Bauphase 1: 1.4.2019 – 29.3.2020

Bauphase 2: 30.3.2020 – 30.5.2021

Bauphase 3: 31.5.2021 – 3.4.2022

Bauphase 4: 4.4.2022 – 16.10.2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 724 777.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE229
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karl-Gareis-Str. 31

Viechtach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Auszug aus der Leistungsbeschreibung:

— 60 Stück – Rettungszeichenleuchte,

— 14 Stück – IT-Netzstromversorgungsverteiler mit Trafoeinheiten,

— 5 Stück – IT-Tableaus,

— 1 400 m – Starkstrom-Steigleitungen,

— 19 Stück – Unterverteilungsanlagen,

— 80 800 m – Starkstromleitungen,

— 46 000 m – Schwachstromleitungen,

— 2 400 m – LWL-Leitungen,

— 780 m – Verlegesysteme,

— 190 m – Fensterbankkanäle,

— 40 m – Bodenkanäle,

— 1 900 Stück – Installationsgeräte,

— 16 m – Medizinische-Wandversorgungssysteme,

— 11 Stück – Daten-/Schwachstromverteiler,

— 1 Stück – Bodenschacht im Außenbereich,

— 20 m – Außentrassensystem,

— 1 psch – Erweiterung bestehender BSV-Anlagen,

— 1 psch – KNX-Bussystem,

— 1 psch – Demontagearbeiten,

— 1 psch – Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572203
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VIT3-201
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elektro Weikl GmbH & Co. KG
Moosweg 6
Bodenmais
94249
Duitsland
NUTS-code: DE229
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 779 559.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 724 761.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39
80538 München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921760
Fax: +49 8921762914
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung v. Niederbayern
Regierungsplatz 540
84023 Landshut
84023
Duitsland
Fax: +49 87180801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019