Werken - 193058-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Werlte: Bouwen van basisschool

2019/S 081-193058

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samtgemeinde Werlte (LK Emsland)
Marktstraße 1
Werlte
49757
Duitsland
Contactpersoon: Doris Klaßen
Telefoon: +49 5951 / 201-31
E-mail: klassen@werlte.de
Fax: +49 5951 / 201-53
NUTS-code: DE949

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sgwerlte.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Grundschule mit Schulkindergarten Werlte

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau der Grundschule in Werlte mit Schulkindergarten Trockenbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214210
45324000
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE949
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilligenweg

49757 Werlte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau der Grundschule mit Schulkindergarten Trockenbauarbeiten

— Gipskartonwände (650 m2),

— abgehängte Decken (3 806 m2),

— Innentüren (106 Stück),

— WC-Trennwände (24 lfdm),

— Mobile Trennwände (42 lfdm).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-015542
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Trockenbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Neumann GmbH
Industriestraße 4
Emstek
49685
Duitsland
NUTS-code: DE948
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 490 850.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
Telefoon: +49 4131151334
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943

Internetadres: www.mw.niedersachsen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Samtgemeinde Werlte
Marktstraße 1
Werlte
49757
Duitsland
Telefoon: +49 595120131
E-mail: klassen@werlte.de
Fax: +49 595120153

Internetadres: www.werlte.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019