Werken - 193059-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Aalter: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 081-193059

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 069-161313)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aalter
0697.608.063_20867
Europalaan 22
Aalter
9880
België
Telefoon: +32 93749913
E-mail: overheidsopdrachten@aalter.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aalter.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337815

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omvormen van een cascoruimte tot kunstencentrum – Rook- & warmteafvoer – PF_5.1

Referentienummer: Aalter-861.5/19d0048-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Omvormen van een cascoruimte tot kunstencentrum – Rook- & warmteafvoer – PF_5.1.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-161313

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nieuwe documenten PF 5_1 toegevoegd.

De documenten met betrekking tot PF_5.3 zijn hier niet van toepassing.