Werken - 193060-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Heerhugowaard: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 081-193060

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-132986)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
58668320
Stationsplein 136
Heerhugowaard
1703 WC
Nederland
Contactpersoon: Project Assistentes IB
Telefoon: +31 725828282
E-mail: info@hhnk.nl
Fax: +31 725827010
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhnk.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw gemaal de Poel

Referentienummer: HHNK/15000702
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besteed de nieuwbouw aan van gemaal de Poel. Betreffende gemaal zal gebouwd worden ten Zuiden van Monnickendam aan de Waterlandse Zeedijk. Het werk bestaat in hoofdzaak uit de engineering, realisatie en bedrijfsvaardige oplevering van een nieuwe gemaal met een totale pompcapaciteit van 600 m3/min. bij een statische opvoerhoogte van ca. 1.46 meter. Het nieuw te bouwen gemaal dient voorzien te zijn van een tweezijdig passeerbare vismigratiemogelijkheid en een water inlaatfunctie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-132986

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Kantoor van het hoogheemraadschap aan de Bevelandseweg 1 te Heerhugowaard.