Werken - 193062-2019

25/04/2019    S81

Kroatië-Varaždinske Toplice: Herstructurering

2019/S 081-193062

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 054-123709)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nationaal identificatienummer: 68425903637
Postadres: Trg Slobode 1
Plaats: Varaždinske Toplice
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Postcode: 42223
Land: Kroatië
E-mail: vedran.kruljac@sbvzt.hr
Telefoon: +385 42630858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minerva.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”

Referentienummer: radovi IV/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 054-123709

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: