Werken - 193065-2019

25/04/2019    S81

Slowakije-Nitra: Bouwen van tehuis

2019/S 081-193065

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-437956)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Nitra
Nationaal identificatienummer: 00308307
Postadres: Štefánikova trieda
Plaats: Nitra
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 950 06
Land: Slovakije
Contactpersoon: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefoon: +421 376502396
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nitra.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215214 Bouwen van tehuis
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP +ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v jednej etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-437956

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 31/07/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: