Werken - 193065-2019

25/04/2019    S81    Práce - Dodatočné informácie - Užšia súťaž 

Slovensko-Nitra: Stavebné práce na obytných domoch

2019/S 081-193065

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 194-437956)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 950 06
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefón: +421 376502396

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.nitra.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)Hlavný kód CPV
45215214 Stavebné práce na obytných domoch
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP +ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v jednej etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 194-437956

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
Dátum: 31/07/2019
má byť:
Dátum: 31/10/2019
Miestny čas: 00:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: