Werken - 193065-2019

25/04/2019    S81

Slowakije-Nitra: Bouwen van tehuis

2019/S 081-193065

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-437956)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Nitra
Nationaal identificatienummer: 00308307
Postadres: Štefánikova trieda
Plaats: Nitra
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 950 06
Land: Slovakije
Contactpersoon: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefoon: +421 376502396

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nitra.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215214 Bouwen van tehuis
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-437956

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 31/07/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: