Werken - 193066-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen

2019/S 081-193066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 031-068788)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Tsjechië
E-mail: Barbora.Blovska@rsd.cz
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rsd.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D5 Oprava AB vozovky v km 48,000 - 61,800 vpravo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233130
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Oprava vozovky, výměna zádržného systému, oprava mostů, oprava SDP, oprava šachtic. viz. požadavek majetkové správy

Špatný stav konstrukce vozovky, nutná výměna zádržného systému, Nevyhovující SDP, lokální absence oplocení, špatný stav oplocení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-068788

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: