We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Werken - 193067-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Alfortville: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

2019/S 081-193067

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153363)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Logial-OPH
Nationaal identificatienummer: 38895630200029
Postadres: 86 bis quai Blanqui
Plaats: Alfortville
NUTS-code: FR107
Postcode: 94146
Land: Frankrijk
E-mail: service.marche@logial-oph.fr
Telefoon: +33 145182086
Fax: +33 145182072

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de construction de 19 logements (Résidence de la Doloire) sis 173 rue Étienne Dolet 94140 Alfortville

Referentienummer: T/2019/02/Dev
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153363

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: