Werken - 193070-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Liberec: Vernieuwen van rijbaanwegdek

2019/S 081-193070

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 027-059076)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liberecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70891508
Postadres: U Jezu 642/2a
Plaats: Liberec 2
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 461 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Zákupy
Nationaal identificatienummer: 00261114
Postadres: Borská 5
Plaats: Zákupy
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 471 23
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zakupy.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Referentienummer: ZZVZ/0143/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233223 Vernieuwen van rijbaanwegdek
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy

Investorem akce A je Liberecký kraj.

Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.

Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení

Investorem akce B je Město Zákupy.

Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Předpokládaná celková hodnota
In plaats van:

Hodnota bez DPH: 48 141 570.00 CZK

Te lezen:

Hodnota bez DPH: 48 680 720.00 CZK

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.