Werken - 193071-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Vernieuwen van wegdek

2019/S 081-193071

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 061-140650)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Timișoara
300238
Roemenië
Contactpersoon: Gillea Ioana Alina
Telefoon: +40 256246631
E-mail: licitatii@drdptm.ro
Fax: +40 256246601
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drdptm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Proiectare și execuție lucrări de reciclare pe DN 68A km 38+900 — 53+600”

Referentienummer: Cod unic de identificare: 16054368/2019/S1+S2/266
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233251
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proiectare și execuție lucrări de reciclare pe DN 68A km 38+900 — 53+600.

Lucrările solicitate de autoritatea contractantă sunt descrise în Caietul de sarcini — Cerințele Beneficiarului.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-140650

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 06/06/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 06/06/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 06/09/2019
Te lezen:
Datum: 06/10/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: