Werken - 193072-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Satu Mare: Bruggenbouwwerkzaamheden

2019/S 081-193072

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 053-120823)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Municipiul Satu Mare
4038806
Str. 25 Octombrie nr. 1
Satu Mare
440026
Roemenië
Contactpersoon: Andrea Szilagyi
Telefoon: +40 261807517
E-mail: achizitii@primariasm.ro
Fax: +40 261807510
NUTS-code: RO115

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.satu-mare.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pod peste râul Someș – amplasament Str. Ștrandului

Referentienummer: 4038806/2019/L02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Executie lucrari: Pod peste râul Someș – amplasament Str. Ștrandului, conform documentatiei de atribuire. Podul prevăzut peste râul Someş face legătura între Bulevardul Independenţei, cartier Gelu de pe malul stâng şi Bulevardul Henri Coandă de pe malul drept, şi se suprapune peste Str. Ştrandului. Podul amplasat în continuarea străzii Ştrandului va prelua o parte importantă din traficul ce se desfăşoară între zona de nord şi zona de sud a municipiului Satu Mare, reducând considerabil traficul actual de pe podul Decebal. Noul pod oferă şi posibilitatea preluării traseului drumului european E 81 care în prezent se desfăşoară pe podul Decebal. Legătura între podul peste Someş şi viaductele prevăzute în continuarea podului cu cele 2 bulevarde (Bulevardul Independenţei şi Bulevardul Henri Coandă) se realizează prin intermediul rampelor, delimitate cu ziduri de sprijin. Valoarea estimata a lucrarilor este de 141 794 420,00 RON fără TVA. Valoarea corespunzătoare procentului de 8,76 % de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-120823

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 08/05/2019
Te lezen:
Datum: 21/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 08/05/2019
Te lezen:
Datum: 21/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 08/01/2020
Te lezen:
Datum: 21/01/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: