Werken - 193074-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulon: Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen

2019/S 081-193074

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-184739)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune de Toulon
77815194400064
avenue de la République, CS 71407
Toulon
83056
Frankrijk
Telefoon: +33 494363240
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.toulon.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de création et de rénovation de jeux d'enfants, d'équipements sportifs de plein air et de sols amortissants pour la Commune de Toulon et pour la Métropole TPM (Antenne Toulon/Le Revest)

Referentienummer: Aootxacc Solsjeux
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112723
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-184739

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: