Werken - 193077-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Roquefort-les-Pins: Bouwen van gebouwen

2019/S 081-193077

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 073-171740)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune de Roquefort-les-Pins
21060105000011
place Merle
Roquefort-les-Pins
06330
Frankrijk
Contactpersoon: service marches publics
Telefoon: +33 492603500
E-mail: marches.publics@ville-roquefort-les-pins.fr
Fax: +33 492603501
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-roquefort-les-pins.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-roquefort-les-pins.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Création nouveau groupe scolaire sur la Commune de Roquefort-les-Pins

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Création nouveau groupe scolaire sur la Commune de Roquefort-les-Pins.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-171740

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: