Werken - 193078-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Waterzuiveringswerkzaamheden

2019/S 081-193078

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 053-120951)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Port autonome de Paris
2 quai de Grenelle
Paris
75015
Frankrijk
Telefoon: +33 140582857
E-mail: hailana.nguon@paris-ports.fr
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haropaports.com/fr/paris

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raccordement au réseau public d'eaux usées des ports gérés par l'agence Paris Seine

Referentienummer: 2018AC04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232410
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Raccordement au réseau public d'eaux usées des ports gérés par l'agence Paris Seine.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-120951

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: