Werken - 193079-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Aanleggen van buisleidingen

2019/S 081-193079

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 063-145526)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SIAAP
25755000400077
2 rue Jules César
Paris Cedex 12
75589
Frankrijk
Telefoon: +33 144754426
E-mail: marchesiaap@siaap.fr
Fax: +33 144754415
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siaap.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches-publics.siaap.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement des conduites de recirculation des boues biologiques des bassins 10507, 10505 et 10506 à Valenton

Referentienummer: 17S0151
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231112
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Les travaux consistent en le remplacement des conduites de recirculation des boues des bassins biologiques 10507, 10505 et 10506. Ils comprennent les terrassements, la dépose des conduites existantes en PEHD, la pose de nouvelles conduites (diamètre 1 500 — longueur 80 m — profondeur 8 m) et la reconstruction des réseaux associés (ventilation d'air en tuyau béton à âme tôle). Les travaux seront réalisés en 3 tranches.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-145526

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: