Werken - 193081-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Hohen Neuendorf: Aanleggen van snelweg

2019/S 081-193081

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-132929)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Stolpe
Nationaal identificatienummer: 121100
Postadres: Stolpe, an der Autobahn A 111
Plaats: Hohen Neuendorf
NUTS-code: DE40A Oberhavel
Postcode: 16540
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: katja.hertel@ls.brandenburg.de
Telefoon: +49 3302-804-1304
Fax: +49 3302-804-1391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A 11, km 51,580-57,775, grundh. Ausbau, li RF, 2.BA, Los 2

Referentienummer: A-2019-0023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-132929

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geschätzter Gesamtwert
In plaats van:

0,00

Te lezen:

Ca. 10 935 000,00 EUR (netto)

Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geschätzter Wert
In plaats van:

0,00

Te lezen:

Ca. 6 828 000,00 EUR (netto)

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Te lezen:
Datum: 19/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: