Bauleistung - 193082-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwen van parkeergarage

2019/S 081-193082

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Jaco de Bruijn
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 646141553

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.denhaag.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trekvlietzone Den Haag - Deelgebied 1, Onderhandeling kavel 1B

Referentienummer: 180185
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213312 Bouwen van parkeergarage
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht voor Trekvlietzone kavel 1B behelst: het ontwerpen en realiseren van een gebouw. Zie de Leidraad Onderhandelingsprocedure.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 820 983.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de Leidraad Onderhandelingsprocedure.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
Verklaring:

De Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van de opdracht voor Trekvlietzone kavel 1B is gestart op 5.2.2018. Op 13.4.2018 zijn 3 gegadigden geselecteerd om een inschrijving uit te brengen. De uiterste termijn voor inschrijving is gesloten op 25.10.2018. Aangezien er geen inschrijvingen zijn ingediend in het kader van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure, is deze formeel beëindigd op 12.11.2018.

In november 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen de Aanbesteder en de 3 geselecteerde gegadigden. Mede op basis van deze evaluatie is besloten om op deze opdracht de Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. Deze Onderhandelingsprocedure kan toegepast worden indien, in het kader van een niet-openbare procedure, geen inschrijvingen zijn ingediend.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Trekvlietzone Den Haag - Deelgebied 1, Onderhandeling kavel 1B

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: VORM Ontwikkeling B.V.
Nationaal identificatienummer: 24407638
Postadres: Veerweg 165
Plaats: Papendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3351 HC
Land: Nederland
E-mail: s.vanderwolf@vorm.nl
Telefoon: +31 622395197

Internetadres: http://www.vorm.nl

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 11 820 983.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gunningsbeslissing is per 12.4.2019 ondertekend. Middels deze Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf worden (overige) belanghebbenden hiervan in kennis gesteld en kunnen gedurende 20 dagen na deze publicatie bezwaar maken tegen de gunning via deze procedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen ex art. 6.36 ARW 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019