Werken - 193083-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193083

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
AK17756
Visegrádi utca 49.
Budapest
1132
Hongarije
Contactpersoon: Németh Péter Gábor
Telefoon: +36 202540049
E-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szgyf.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szgyf.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében - 2 részben”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés keretében lakóházak építése az EFOP-2.2.2-17-2017- 00025 azonosítószámú pályázat részeként

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45220000
45223300
45310000
45315100
45315300
45320000
45331000
45332000
45350000
45100000
45400000
45421153
45421151
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323
Voornaamste plaats van uitvoering:

4931 Tarpa. Béke u. 12. 143. hrsz, Petőfi u. 118. hrsz., Jókai u. 6. 80. hrsz, Petőfi u. 71. 149. hrsz, Petőfi utca 136. 1183. hrsz, 4972 Gacsály Petőfi u. 77. 59/1. hrsz, Rákóczi u. 24. 127. hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Támogatott lakhatást biztosító 4 db új lakóház (300

M2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.

Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős, lakóház építése 4 db:

— 4931 Tarpa Béke u. 12. 143. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férő helyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa Petőfi u. 118. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa Jókai u. 6. 80. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa Petőfi u. 71. 149. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, épület 3 db bővítése és korszerűsítése:

— 4931 Tarpa Petőfi utca 136. 1183 hrsz., 1 db egy 11,58x12,55 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház 12,55x18,63 befoglaló méretre

— 4972 G acsály Petőfi u. 77. 59/1. hrsz., 1 db. 15,67x12,19 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház bővítése és korszerűsítése 20,89x12,19 befoglaló méretre;

— 4972 Gacsály Rákóczi u. 24. 1 27. hrsz., egy 20,68x11,59 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház bővítése és korszerűsítése 20,68x17,22 befoglaló méretre;

A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

A ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek ezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező m űszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 22/08/2018
Einde: 25/02/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú, „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített szociális intézmény férőhely kiváltási projektje

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 172-389795

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Vállalkozási szerzodés keretében intézményi férohely kiváltása az EFOP- 2.2.2-17-2017-00025 jelu pályázat keretében - 2 részben”- 1. rész

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
NYÍR-FLOP-HO LDING Kft.
Derkovits u. 119. A. ép.
Nyíregyháza
4400
Hongarije
Telefoon: +36 42508900
E-mail: nyirflopholding@gmail.com
Fax: +36 42508901
NUTS-code: HU323
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 377 908 913.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VII.2.2) A módosítás okai (folytatás):

Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

— az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre - figyelemmel az eredeti szerződésben rögzítetett eredeti teljesítési határidőre tekintettel -, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

II.1.2. Technológiai csúszások

Külső munkálatok

Az építési területen lévő telkek talaja agyagos összetevőjű föld. A munkaterületek az esős és havas időszakban annak ellenére járhatatlanná váltak, hogy Vállalkozó a munkaterület alkalmassá tétele érdekében saját költségén többször szállíttatott darált betont és zúzott kavicsot a munkaterületekre, de a sár és az agyagos föld a szilárd anyagot idővel elnyelte. Az időjárási akadályok a technológiai folyamatok egymásra épülésében csúszást okoznak, ezért az ütemterv nem tartható. A Vállalkozó 38 munkanapban jelölte meg a szükséges időtöbbletet a csúszások miatt.

A műszaki ellenőr a 13.2.2019-i akadályközlést elfogadta azonban a 38 munkanappal szemben csak 14 munkanap elfogadását tartotta indokoltnak.

Belső munkálatok

A Vállalkozó elkezdte a belső munkálatokat, azonban az alkalmazott temperáló fűtés mellett folyamatos páralecsapódás tapasztalható a belső helyiségekben, mely a folyamatban lévő kivitelezést lassítja és akadályozza. A technológiai előírások szerint vakolatkészítés száraz, páramentes felületre történhet. A Vállalkozó 10 munkanapban jelölte meg a szükséges időtöbbletet a csúszások miatt.

A műszaki ellenőr a 13.2.2019-i akadályközlést elfogadta, a 10 munkanapot indokoltnak találta.

Fentiek alapján a műszaki ellenőr a technológiai csúszások vonatkozásában 10 + 14 munkanap, összesen 24 munkanap (beleértve a szombati munkanapokat is) elfogadását javasolta.

Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

— az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre - figyelemmel az eredeti szerződésben rögzítetett eredeti teljesítési határidőre tekintettel -, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

Fentiek alapján a teljesítési határidő összesen 48 munkanappal (24 munkanap + 24 munkanap) - beleértve a szombati munkanapokat is -kerül meghosszabbításra.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
45210000
45220000
45223300
45310000
45315100
45315300
45320000
45331000
45332000
45350000
45100000
45400000
45421153
45421151
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323
Voornaamste plaats van uitvoering:

4931 Tarpa, Béke u. 12. 143. hrsz, Petőfi u. 118. hrsz., Jókai u. 6. 80. hrsz, Petőfi u. 71. 149. hrsz, Petőfi utca 136. 1183. hrsz, 4972 Gacsály, Petőfi u. 77. 59/1. hrsz, Rákóczi u. 24. 127. hrsz.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Támogatott lakhatást biztosító 4 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése

A kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.

Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős, lakóház építése 4 db:

— 4931 Tarpa, Béke u. 12. 143. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férő helyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa, Petőfi u. 118. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa, Jókai u. 6. 80. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

— 4931 Tarpa, Petőfi u. 71. 149. hrsz., 1 db 198,28 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon

Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, épület 3 db bővítése és korszerűsítése:

— 4931 Tarpa, Petőfi utca 136. 1183 hrsz., 1 db egy 11,58x12,55 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház 12,55x18,63 befoglaló méretre

— 4972 Gacsály, Petőfi u. 77. 59/1. hrsz., 1 db. 15,67x12,19 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház bővítése és korszerűsítése 20,89x12,19 befoglaló méretre;

— 4972 Gacsály, Rákóczi u. 24. 1 27. hrsz., egy 20,68x11,59 m befoglaló méretű 4 szobás családi ház bővítése és korszerűsítése 20,68x17,22 befoglaló méretre;

A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

A ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 22/08/2018
Einde: 23/04/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 377 908 913.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
Derkovits u. 119. A. ép.
Nyíregyháza
4400
Hongarije
Telefoon: +36 42508900
E-mail: nyirflopholding@gmail.com
Fax: +36 42508901
NUTS-code: HU323
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti (az I. Módosítás szerinti) szerződéses rendelkezés:

„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja + 77 naptári nap, azaz 2019.február 15. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja + 77 naptári nap + 48 munkanap, azaz 2019.április 13. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti (az I. Módosítás szerinti) szerződéses rendelkezés:

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napja + 77 naptári nap, azaz 2019. február 25. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napja + 77 naptári nap, + 48 munkanap, azaz 2019.április 23. napja,terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A szerződésmódosítás időpontja: 4.4.2019

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

II.1.1. Időjárás akadályoztatása

Vállalkozó 8.1.2019 napján, illetve 13.2.2019 napján akadályt közölt az alábbi indokok miatt.

A decemberi és januári rendkívüli hideg és csapadékos időjárás akadályozza a kivitelezést a külső munkavégzést, különösen a burkolat készítését és homlokzatszigetelést, kerítések elkészítésével a Vállalkozó nem tudott haladni. Az időjárás akadályoztatása miatti napok száma: 24 munkanap.

A műszaki ellenőr a 13.2.2019-i (amely már magába foglalta a 8.1.2019 napján kelt levél alapján az azonos tárgyú akadályoztatás időtartamát – a szerződés 5.14. pontjában foglaltakra figyelemmel akadályközlést elfogadta, azzal, hogy a 24 munkanap a szombati munkanapokat is magába foglalja.

A módosítások további részletezése karakterkorlátozás okán a VI.3) További információk pontban.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 377 908 913.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 377 908 913.00 HUF