Werken - 193084-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193084

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Masarykova univerzita
00216224
Žerotínovo nám. 9
Brno
601 77
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Roman Novotný
Telefoon: +420 730804554
E-mail: novotny@rect.muni.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.muni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.muni.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II

Referentienummer: MU-ZAK/160736/2017/630131/RMU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 710
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OP VVV, projekt s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328570

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 01
Benaming:

Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
IDPS, s.r.o.
47537205
Purkyňova 648/125
Brno
612 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
OHL ŽS, a.s.
46342796
Burešova 938/17
Brno
602 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 562 399 682.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 710
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 562 399 682.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
IDPS, s.r.o.
47537205
Purkyňova 648/125
Brno
612 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
OHL ŽS, a.s.
46342796
Burešova 938/17
Brno
602 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Jak je uvedeno v TLZ 01, byly zjištěny rozpory mezi polohou inženýrských sítí dle PD a skutečností. Konkrétně jde o páteřní stoku, dešťovou kanalizaci a vedení VN a VO. Tyto rozpory mají dopad prakticky do celé Stavby. Jak bylo v TLZ 01 dále uvedeno, změny, které je s ohledem na popsané rozpory potřeba provést, budou rozpracovány (konkretizovány) v rámci dalších TLZ, jak k nim bude vyhotovována příslušná projektová dokumentace. TLZ 01 tak sám o sobě žádnou Změnu nesjednává. Na TLZ 01 navazuje TLZ 01b. V TLZ 01b je dále rozpracována změna polohy (zrušení části) VZT kanálu a změna souvisejících stavebních prací; dopad do Ceny díla je - 1 080 259,99 CZK bez DPH.

V TLZ 04/07 je řešena úprava ležatých rozvodů přeložky splaškové kanalizace z Morfologického centra a SIMU; dopad do Ceny díla je - 29 237,07 CZK bez DPH.

V TLZ 05 je řešena přeložka vodovodní přípojky; dopad do Ceny díla je + 70 330,04 CZK bez DPH.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

TLZ 01: zjištěny rozpory mezi polohou inženýrských sítí dle PD a skutečností. Tyto rozpory mají dopad prakticky do celé Stavby. TLZ 01 sám o sobě žádnou Změnu nesjednává - Změny budou konkretizovány v navazujících TLZ. TLZ 01b je dalším z TLZ, který na zjištěný stav reaguje. Rozpory mezi PD a skutečností byly zjištěny Zhotovitelem až během provádění Díla a Objednatel má aktuálně za to, že dříve zjištěny být nemohly.

TLZ 04/07: řešena úprava ležatých rozvodů přeložky splaškové kanalizace z Morfologického centra a SIMU; v podkladech dostupných projektantovi nebyla trasa stávající kanalizace dostatečně a správně popsána, jak se během provádění díla ukázalo.

TLZ 05: během provádění díla bylo zjištěno, trasa původní vodovodní přípojky byla realizována technologií s vyšším rizikem havárie. Proto bylo rozhodnuto o nahrazení potrubí v délce cca 10m.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 562 412 851.48 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 561 373 684.46 CZK