Werken - 193085-2019

25/04/2019    S81    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193085

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 42/638-58-37

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ulice: — Pstrowskiego — Prezydenta — Raszyńskiej — Powstańców.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic: - Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska - Chałubińskiego - Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont - Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego - Janosika - Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego - Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m.in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 31/10/2017
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 158-326734

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
20/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Skanska Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-518
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 6 409 351.53 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje na temat terminów i zasad składania odwołań znajdują się w pkt 23 – Tom I - SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ulica Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia na dodatkowe roboty budowlane obejmuje wymianę gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta nowo projektowanej jezdni ulicy Zbigniewa Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) stwierdził brak wymaganego wskaźnika zagęszczenia zaspki na istniejącym kanale sanitarnym oraz występowanie na odcinku 123 m drogi gruntów niebudowlanych - popioły, żużle, oraz grunty wysadzinowe (glina, namuł gliniasty) poinformował Zamawiającego, że wystąpiły prace, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wyniki przeprowadzonych badań przez laboratorium Zamawiającego, jednoznacznie wykazały brak zagęszczenia zasypki na istniejącym kanale sanitarnym, oraz występowanie w korycie jezdni gruntów niebudowlanych antropogenicznych, co w konsekwencji będzie skutkować osiadaniem zaplanowanej konstrukcji jezdni. W związku z powyższym występuje konieczność dokonania wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) na odcinku od km 0+152,58 do 0+195,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokości 1,60 m) oraz w km 0+195,58 do 0+275,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokość 0,50 m).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/06/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 6 471 953.16 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Skanska S.A.
Postadres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-518
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

— Do realizacji Przedmiotu Zamówienia Dodatkowego mają odpowiednio zastosowanie wszystkie postanowienia Umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.7.2017 roku, w szczególności w zakresie odbiorów, kar umownych, gwarancji,

— Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w brzmieniu nadanym niniejszym aneksem w wysokości 1 000,00 PLN brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

— Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot Zamówienia Dodatkowego na kwotę brutto 77 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 14 398,37 PLN (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100), kwota netto wynosi 62 601,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 63/100),

— Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania płatności częściowej po zrealizowaniu całego Przedmiotu Zamówienia Dodatkowego,

— Na podstawie § 15 ust. 3 lit. a, d i f umowy, w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: - „1. Termin realizacji przedmiotu Umowy - 30.6.2018 r.”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

1. Zmiana Wykonawcy robót nie może zostać dokonana z powodu konieczności wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcję drogową ul. Herberta pod względem technicznym i technologicznym - (...) 2. Zmiana Wykonawcy wymusiłaby konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego, które wpłynęłoby jednoznacznie na czasokres realizacji i termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Wybór nowego Wykonawcy zwiększyłby ryzyko niezrealizowania Przedmiotu Zamówienia (...) Pełny opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów znajduje się w uzasadnieniu do aneksu nr 6 do umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.2.2017 r.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 6 409 351.53 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 6 471 953.16 PLN