Werken - 193085-2019

25/04/2019    S81    - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2019/S 081-193085

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Tel.: +48 42/638-58-37
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Numer referencyjny: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45111200
45112000
45112710
45232000
45232310
45232410
45232452
45230000
45231400
45232440
45233000
45233220
45233221
45233290
45233320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ulice: — Pstrowskiego — Prezydenta — Raszyńskiej — Powstańców.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic: - Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska - Chałubińskiego - Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont - Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego - Janosika - Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego - Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m.in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/10/2017
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 158-326734

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
20/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Skanska Spółka Akcyjna
ul. Gen. J. Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 6 409 351.53 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje na temat terminów i zasad składania odwołań znajdują się w pkt 23 – Tom I - SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45000000
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45111200
45112000
45112710
45232000
45232310
45232410
45232452
45230000
45231400
45232440
45233000
45233220
45233221
45233290
45233320
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ulica Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia na dodatkowe roboty budowlane obejmuje wymianę gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta nowo projektowanej jezdni ulicy Zbigniewa Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) stwierdził brak wymaganego wskaźnika zagęszczenia zaspki na istniejącym kanale sanitarnym oraz występowanie na odcinku 123 m drogi gruntów niebudowlanych - popioły, żużle, oraz grunty wysadzinowe (glina, namuł gliniasty) poinformował Zamawiającego, że wystąpiły prace, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wyniki przeprowadzonych badań przez laboratorium Zamawiającego, jednoznacznie wykazały brak zagęszczenia zasypki na istniejącym kanale sanitarnym, oraz występowanie w korycie jezdni gruntów niebudowlanych antropogenicznych, co w konsekwencji będzie skutkować osiadaniem zaplanowanej konstrukcji jezdni. W związku z powyższym występuje konieczność dokonania wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) na odcinku od km 0+152,58 do 0+195,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokości 1,60 m) oraz w km 0+195,58 do 0+275,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokość 0,50 m).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/06/2018
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 6 471 953.16 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

— Do realizacji Przedmiotu Zamówienia Dodatkowego mają odpowiednio zastosowanie wszystkie postanowienia Umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.7.2017 roku, w szczególności w zakresie odbiorów, kar umownych, gwarancji,

— Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w brzmieniu nadanym niniejszym aneksem w wysokości 1 000,00 PLN brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

— Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot Zamówienia Dodatkowego na kwotę brutto 77 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 14 398,37 PLN (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100), kwota netto wynosi 62 601,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 63/100),

— Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania płatności częściowej po zrealizowaniu całego Przedmiotu Zamówienia Dodatkowego,

— Na podstawie § 15 ust. 3 lit. a, d i f umowy, w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: - „1. Termin realizacji przedmiotu Umowy - 30.6.2018 r.”

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

1. Zmiana Wykonawcy robót nie może zostać dokonana z powodu konieczności wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcję drogową ul. Herberta pod względem technicznym i technologicznym - (...) 2. Zmiana Wykonawcy wymusiłaby konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego, które wpłynęłoby jednoznacznie na czasokres realizacji i termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Wybór nowego Wykonawcy zwiększyłby ryzyko niezrealizowania Przedmiotu Zamówienia (...) Pełny opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów znajduje się w uzasadnieniu do aneksu nr 6 do umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.2.2017 r.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 6 409 351.53 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 6 471 953.16 PLN