Leveringen - 193088-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Rotterdam: Medische apparatuur

2019/S 081-193088

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Erasmus MC
332188652
Dr. Molewaterplein 40
Rotterdam
3015 GD
Nederland
Contactpersoon: H.W.A. Doeff
Telefoon: +31 107040704
E-mail: aanbestedingen@erasmusmc.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.erasmusmc.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Flowcytometrie instrument inclusief microscoop functie (verwachte einddatum: 14.6.2019).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktorientatie

Dit betreft een Marktorientatie voor een Flowcytometrie instrument inclusief microscoop functie. Zie voor meer informatie het document "Marktorientatie Flowcytometrie instrument inclusief microscoop functie".

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 apparaat

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019