Leveringen - 193089-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Zwolle: Brandweeruniformen

2019/S 081-193089

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veiligheidsregio IJsselland
501670931
Marsweg 39
Zwolle
8013 PE
Nederland
Contactpersoon: Raymond van Weeghel
Telefoon: +31 653791955
E-mail: raymond.vweeghel@hetnic.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrijsselland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het verkrijgen van uitrukkleding ten behoeve van de Veiligheidsregi... (verwachte einddatum: 17.5.2019).

Referentienummer: P.182052/RvW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomst voor de levering van uitrukkleding is in 2012, na een Europese aanbesteding, afgesloten. Deze aanbesteding eindigt aan het eind van 2019. In verband met het aflopen van de huidige overeenkomst wil de Veiligheidsregio IJsselland zich oriënteren op de laatste stand van zaken in de markt van uitrukkleding, om zo uiteindelijk met de juiste kennis een nieuwe Europese aanbesteding op te kunnen starten. Dit betekent niet dat er vroegtijdig afgeschreven gaat worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In verband met het aflopen van de huidige overeenkomst per 31.12. 2019 dient uiterlijk op 1.1.2020 in een nieuwe raamovereenkomst te worden voorzien. De beoogde duur van de nieuwe raamovereenkomst is 2 jaar, met 2x de optie om een jaar te verlengen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019