Leveringen - 193090-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Pori: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193090

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0825915-6
Linjatie 2
Pori
28430
Finland
Contactpersoon: Kimmo Nordström
Telefoon: +358 262771
E-mail: hankintapalvelut@satasairaala.fi
Fax: +358 26277599
NUTS-code: FI196

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.satshp.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elintarvikkeet

Referentienummer: 19/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kyseessä on ennakkoilmoitus/tietopyyntö mahdollisille tavarantoimittajille. Tämä ei ole tarjouspyyntö, eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan elintarvikehankintoihin liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja sekä käynnistetään tekninen vuoropuhelu potentiaalisten ehdokkaiden/tarjoajien kanssa.

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita lähettämään tietoa sähköpostitse mahdollisimman pian: hankintapalvelut@satasairaala.fi (viestin otsikkona ”Elintarvikkeet”). Samalla voi ilmoittautua markkinakartoitus tilaisuuteen.

Hankinnasta kiinnostuneille on varattu seuraavat ajat / tuoteryhmä:

Ke 22.5.2019: klo 12:00–16:00 leivät

Ke 29.5.2019: klo 12:00–16:00 tukkutuotteet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 820 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI196
Voornaamste plaats van uitvoering:

Satasairaala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019