Leveringen - 193091-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Helsinki: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193091

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kansaneläkelaitos
0246246-0
PL 450, Kela
Helsinki
00056
Finland
E-mail: hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kela.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sovellusvalvontajärjestelmä (Application performance monitoring / APM)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen. Mahdollisen hankinnan kohteena on on premise -sovellusvalvontajärjestelmä, jota käytetään Kelan käyttämien etuus- ja muiden ohjelmistojen ja järjestelmien valvontaan IBM mainframe- ja Intel-pohjaisissa palvelinympäristöissä sekä sovellusvalvontajärjestelmän käyttöönotto, siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijapalvelut (jatkuu kohdassa II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

(jatkoa kohdasta II.1.4)

Sovellusvalvontajärjestelmällä valvotaan ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaa siten, että voidaan havaita ja ehkäistä ongelmia eri kerroksissa palvelimien ohjelmistoprosesseista aina mitattavaan loppukäyttäjän kokemukseen asti. Hankittavalla järjestelmällä voidaan valvoa mm. ohjelmistoprosesseja, -lokeja, transaktioita ja vasteaikoja sekä kontteja ja niiden sisäisiä prosesseja ja toimintoja yms. järjestelmiin liittyviä mitattavia suureita, jotka vaikuttavat niiden käytettävyyteen ja joiden poikkeamista syntyy tarvittaessa eritasoisia hälytyksiä ja ilmoituksia. Järjestelmään kuuluu myös osio, jolla kerätään tietoa Kelan IT-järjestelmien komponenteista talletettavaksi konfiguraationhallintatietokantaan. Lisäksi siihen sisältyy osio, jolla automatisoidaan valvontaa ja virhetilanteista toipumista sekä ennakoidaan valvottavien suureiden trendejä.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan markkinavuoropuheluun, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 8.5.2019 mennessä lähettämällä yrityksen virallisen nimen sekä yhteyshenkilön yhteystiedot osoitteeseen apm-hankinta@kela.fi otsikolla: "APM-markkinakartoitus".

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Markkinakartoitus tullaan järjestämään kirjallisesti ja tarvittaessa erillisinä tilaisuuksina Kansaneläkelaitoksen tiloissa. Markkinakartoituksen aikataulu tullaan ilmoittamaan markkinakartoitukseen osallistuville toimijoille myöhemmin.

Huomioittehan, että kyseessä on ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta. Tietopyyntö ei käynnistä hankintaa eikä sido hankintayksikköä käynnistämään hankintaprosessia. Osallistuminen ei ole myöskään edellytys myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Osallistuminen ei vaikuta millään tavalla tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistumisesta ei makseta korvauksia. Markkinakartoituksen tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia järjestelmiä ohjelmistojen ja järjestelmien valvontaan sekä niiden soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön. Tämän markkinakartoituksen vastauksia ja muita tietoja voidaan käyttää selvitystyössä, jossa selvitetään mahdollisesti hankittavan APM-tuotteen soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön ja sovellusvalvontajärjestelmän vaatimuksiin.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019