Leveringen - 193094-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Tsjechië-České Budějovice: Beveiligingssoftware

2019/S 081-193094

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemocnice České Budějovice, a.s.
26068877
B. Němcové 585/54
České Budějovice 7
370 01
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Mgr. Pavel Majer
Telefoon: +420 387872040
E-mail: majer@nemcb.cz
NUTS-code: CZ031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nemcb.cz

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice

Referentienummer: SIEM 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48730000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
03/06/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019