Lieferungen - 193096-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Medizinische Geräte

2019/S 081-193096

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_81140907
Fehérvári út 12.
Budapest
1117
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Fetter Ádám
Telefon: +36 706026938
E-Mail: adam@drfetter.hu
Fax: +36 12792100
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szentkristofrendelo.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.szentkristofrendelo.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443922019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443922019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000443922019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
33112200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. Elektroterápiás-ultrahang kombinált készülék 2 db

2. Fizioterápiás víz alatti ultrahang készülék 1 db

3. Tympanometer - mobil középfül nyomás mérő készülék 1 db

4. Fül-orr-gégészeti kezelőegység, páciens vizsgálószékkel 1-1 db

5. Fül-, orr- gégészeti vizsgáló mikroszkóp 1 db

6. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános radiológiai vizsgálatokra 1 db

7. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános és gyermek-nőgyógyászati vizsgálatokra 1 db

8. 12 csatornás digitális EGK készülék 1 db

9. Bifázisos szinkron defibrillátor 1 db

10. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános és gyermek kardiológiai vizsgálatokra 1 db

11. Holter felvevő készülék 3 db

12. EGK-Holter kiértékelő rendszer 1 db

13. ABPM 24 órás automata vérnyomás monitoring készülék (felvevő egység) 3 db

14. ABPM kiértékelő rendszer 1 db

15. Binokuláris oftalmoszkóp készülék 1 db

16. Digitális automata dioptriamérő 1 db

17. Kancsalság vizsgáló 1 db

18. Automata refrakto-kerométer és non-contact tonométer 1 db

19. Szemészeti réslámpa 1 db

20. Binocularis videorefraktométer1 db

21. Kézi szemtükör 1 db

22. Periméter 1 db

23. Visus vizsgálati eszközök: Próbakeret, Próbalencsesor, Vizus jelvetítő 1-1 db

24. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános urológiai vizsgálatokra 1 db

25. Urethrocisztoszkóp merev és flexibilis 1 db

26. Urológiai vizsgáló asztal 1 db

A közbeszerzés magában foglalja a készülékek és eszközök leszállítását, a készülékek telepítését, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 5 naptári napos próbaüzemét. Továbbá a készülékek használatának betanítását (kivéve a 15-17., 21. és 23 számú készülék) a felhasználó személyzet számára a műszaki leírás szerint. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyv, használati utasítás, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő átadását. A részletes műszaki specifikációt és feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jótállás időtartama (hónap) (az 1-10., 12., 14-16., 18.-20., 22. 24-26. számú készülékekre) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A szerződést a szerződés hatályba lépésétől számítva legkésőbb 60 naptári napon belül kell teljesíteni, amely megfelel a hivatkozott pontban jelölt 2 hónapos időtartamnak.

A II.1.6) pont indokolása: A beszerzendő orvosi berendezések és eszközök az egységes gyermekgyógyászati szakellátás céljára szolgálnak, funkciójukat tekintve diagnosztizáló és terápiás

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozattétel az ajánlatban:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:

— A MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § a)-o) pontjai, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1) a)-l) pontjai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) és 8-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni,

— Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P.1.) Igazolás módja az ajánlatban:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fennállt valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzügyi intézménytől származó igazolást az alábbi tartalommal:

— vezetett pénzforgalmi számla száma

— ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fordult-e elő sorba állítás,

— ha igen, hány napig.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értendők.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, oly módon, hogy elegendő, ha a fenti P.1.) alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdései.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1.) - M.2.) Igazolás módja az ajánlatban

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

M/1. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (orvos szakmai berendezések és eszközök) szerinti szállításaira vonatkozó - referencia igazolásokat vagy nyilatkozatokat, amelyek tartalmazzák a teljesítés idejére (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal), a teljesítés helyére, a szerződést kötő másik félre (neve, székhelye, felvilágosítást nyújtó személy neve, elérhetősége), a szállítás tárgyára és mennyiségére (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), valamint az arra vonatkozó adatokat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az igazolás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdés alapján történik.

M/2. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi vagy azzal egyenértékű tanúsítványt másolatban és gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek, és rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) időszakban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az orvos szakmai berendezések és eszközök szállításáról szóló referenciával, / amely referencia tartalmaz legalább: 2 db ultrahang diagnosztikai készülék szállítását.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkeznek a megajánlott termékek az előírt CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A teljesítés során 1 db számla nyújtható be.

A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Kbt. 68. §.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Az ajánlat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EKR-ben nyújtandó be.

2.) Az ajánlathoz szakmai ajánlat csatolandó, mely részletesen bemutatja a szállítandó eszközök típusát, műszaki paramétereit, gyártóját. A szakmai ajánlat komplett hiánya a hiánypótlás során nem orvosolható. A szakmai ajánlatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból a műszaki leírásban foglaltak ellenőrizhetők legyenek. Az ajánlattal egyidejűleg benyújtandó a szakmai ajánlat részeként: az egyösszegű ajánlati ár alátámasztására tételes ártáblázat, a műszaki paramétereket tartalmazó táblázat, a megajánlott berendezésekhez és eszközökhöz a magyar nyelvű kezelési utasítás és a magyar nyelvű részletes műszaki specifikáció vagy a berendezések bemutatására alkalmas gyártói termékismertető prospektus benyújtása magyar nyelven. Amennyiben nem magyar nyelven kerül benyújtásra, hivatalos vagy felelős fordítás is szükséges.

3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.) Ajánlattevőnek, az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek - amennyiben gazdálkodó szervezet - csatolnia kell az ajánlatba csatolt nyilatkozatokat aláíró cégképviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját

Ajánlattevő köteles az ajánlatban csatolni folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről az EKR űrlapon is nyilatkozni szükséges.

5.) Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”

6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak irányadók. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

8.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

9.) Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

10.) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja szigorúbb.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.3) folytatása:

12.) Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér: a nettó vételár napi 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, maximum: 20 %. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vételár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes bekerülési érték 30 %-a.

Jótállás: Ajánlattevő jótállási felelőssége minimum 12 hónapig, maximum 36 hónapig tart az ajánlattevő által vállalt mértékben.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció) és a szerződés tervezet rögzíti.

13.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont valamennyi értékelési részszempont esetén, két tizedesjegyig kerekítve.

Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás.

Az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

16.) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fetter Ádám (00186)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019