Leveringen - 193096-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Medische apparatuur

2019/S 081-193096

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_81140907
Fehérvári út 12.
Budapest
1117
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Fetter Ádám
Telefoon: +36 706026938
E-mail: adam@drfetter.hu
Fax: +36 12792100
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szentkristofrendelo.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szentkristofrendelo.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443922019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443922019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése

Referentienummer: EKR000443922019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. Elektroterápiás-ultrahang kombinált készülék 2 db

2. Fizioterápiás víz alatti ultrahang készülék 1 db

3. Tympanometer - mobil középfül nyomás mérő készülék 1 db

4. Fül-orr-gégészeti kezelőegység, páciens vizsgálószékkel 1-1 db

5. Fül-, orr- gégészeti vizsgáló mikroszkóp 1 db

6. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános radiológiai vizsgálatokra 1 db

7. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános és gyermek-nőgyógyászati vizsgálatokra 1 db

8. 12 csatornás digitális EGK készülék 1 db

9. Bifázisos szinkron defibrillátor 1 db

10. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános és gyermek kardiológiai vizsgálatokra 1 db

11. Holter felvevő készülék 3 db

12. EGK-Holter kiértékelő rendszer 1 db

13. ABPM 24 órás automata vérnyomás monitoring készülék (felvevő egység) 3 db

14. ABPM kiértékelő rendszer 1 db

15. Binokuláris oftalmoszkóp készülék 1 db

16. Digitális automata dioptriamérő 1 db

17. Kancsalság vizsgáló 1 db

18. Automata refrakto-kerométer és non-contact tonométer 1 db

19. Szemészeti réslámpa 1 db

20. Binocularis videorefraktométer1 db

21. Kézi szemtükör 1 db

22. Periméter 1 db

23. Visus vizsgálati eszközök: Próbakeret, Próbalencsesor, Vizus jelvetítő 1-1 db

24. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék általános urológiai vizsgálatokra 1 db

25. Urethrocisztoszkóp merev és flexibilis 1 db

26. Urológiai vizsgáló asztal 1 db

A közbeszerzés magában foglalja a készülékek és eszközök leszállítását, a készülékek telepítését, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 5 naptári napos próbaüzemét. Továbbá a készülékek használatának betanítását (kivéve a 15-17., 21. és 23 számú készülék) a felhasználó személyzet számára a műszaki leírás szerint. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyv, használati utasítás, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő átadását. A részletes műszaki specifikációt és feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás időtartama (hónap) (az 1-10., 12., 14-16., 18.-20., 22. 24-26. számú készülékekre) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A szerződést a szerződés hatályba lépésétől számítva legkésőbb 60 naptári napon belül kell teljesíteni, amely megfelel a hivatkozott pontban jelölt 2 hónapos időtartamnak.

A II.1.6) pont indokolása: A beszerzendő orvosi berendezések és eszközök az egységes gyermekgyógyászati szakellátás céljára szolgálnak, funkciójukat tekintve diagnosztizáló és terápiás

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozattétel az ajánlatban:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:

— A MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § a)-o) pontjai, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1) a)-l) pontjai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) és 8-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni,

— Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P.1.) Igazolás módja az ajánlatban:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fennállt valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzügyi intézménytől származó igazolást az alábbi tartalommal:

— vezetett pénzforgalmi számla száma

— ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fordult-e elő sorba állítás,

— ha igen, hány napig.

Eventuele minimumeisen:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értendők.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, oly módon, hogy elegendő, ha a fenti P.1.) alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdései.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1.) - M.2.) Igazolás módja az ajánlatban

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

M/1. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (orvos szakmai berendezések és eszközök) szerinti szállításaira vonatkozó - referencia igazolásokat vagy nyilatkozatokat, amelyek tartalmazzák a teljesítés idejére (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal), a teljesítés helyére, a szerződést kötő másik félre (neve, székhelye, felvilágosítást nyújtó személy neve, elérhetősége), a szállítás tárgyára és mennyiségére (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), valamint az arra vonatkozó adatokat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az igazolás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdés alapján történik.

M/2. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi vagy azzal egyenértékű tanúsítványt másolatban és gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek, és rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) időszakban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az orvos szakmai berendezések és eszközök szállításáról szóló referenciával, / amely referencia tartalmaz legalább: 2 db ultrahang diagnosztikai készülék szállítását.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkeznek a megajánlott termékek az előírt CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A teljesítés során 1 db számla nyújtható be.

A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Kbt. 68. §.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) Az ajánlat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EKR-ben nyújtandó be.

2.) Az ajánlathoz szakmai ajánlat csatolandó, mely részletesen bemutatja a szállítandó eszközök típusát, műszaki paramétereit, gyártóját. A szakmai ajánlat komplett hiánya a hiánypótlás során nem orvosolható. A szakmai ajánlatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból a műszaki leírásban foglaltak ellenőrizhetők legyenek. Az ajánlattal egyidejűleg benyújtandó a szakmai ajánlat részeként: az egyösszegű ajánlati ár alátámasztására tételes ártáblázat, a műszaki paramétereket tartalmazó táblázat, a megajánlott berendezésekhez és eszközökhöz a magyar nyelvű kezelési utasítás és a magyar nyelvű részletes műszaki specifikáció vagy a berendezések bemutatására alkalmas gyártói termékismertető prospektus benyújtása magyar nyelven. Amennyiben nem magyar nyelven kerül benyújtásra, hivatalos vagy felelős fordítás is szükséges.

3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.) Ajánlattevőnek, az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek - amennyiben gazdálkodó szervezet - csatolnia kell az ajánlatba csatolt nyilatkozatokat aláíró cégképviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját

Ajánlattevő köteles az ajánlatban csatolni folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről az EKR űrlapon is nyilatkozni szükséges.

5.) Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”

6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak irányadók. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

8.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

9.) Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

10.) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja szigorúbb.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.3) folytatása:

12.) Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér: a nettó vételár napi 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, maximum: 20 %. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vételár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes bekerülési érték 30 %-a.

Jótállás: Ajánlattevő jótállási felelőssége minimum 12 hónapig, maximum 36 hónapig tart az ajánlattevő által vállalt mértékben.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció) és a szerződés tervezet rögzíti.

13.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont valamennyi értékelési részszempont esetén, két tizedesjegyig kerekítve.

Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás.

Az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

16.) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fetter Ádám (00186)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019