Lieferungen - 193098-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Medizinische Geräte

2019/S 081-193098

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polen
Kontaktstelle(n): mgr Agnieszka Brygoła-Wojtysiak
Telefon: +48 817244360
E-Mail: dzp@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS-Code: PL81

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spsk4.lublin.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu do endoskopowych i wewnątrznosowych operacji zatok przynosowych

Referenznummer der Bekanntmachung: EDZ.242-47/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do endoskopowych i wewnątrznosowych operacji zatok przynosowych

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do endoskopowych i wewnątrznosowych operacji zatok przynosowych - 1 komplet

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.09.02.00-00-0019/16-00/53-2017/1038

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Procedura przetargowa realizowana w ramach projektu: „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku;

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegóły w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa;

c) Zdolności technicznej lub zawodowej szczegóły w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

2. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 1) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (uwzględniające co najmniej informacje podane w ppkt. lit. c);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

c) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).

Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) musi zostać dołączone do oferty.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno:

— precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

— każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie – wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 ustawy Pzp

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

A) Dokumenty i oświadczenia niezbędne do upływu terminu składania ofert

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w Rozdziale 4, Wykonawcy muszą przesłać na Platformę Zakupową Zamawiającego znajdującą się pod adresem https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) wg załącznika nr 6. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Platforma Zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do komunikacji elektronicznej – instrukcję złożenia JEDZ opisano szczegółowo w Rozdz. 7.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ).

A1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A2) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów –przesyła się do Zamawiającego JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. JEDZ musi wskazywać brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

A3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców w JEDZ; nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców ani wskazywania ich w oświadczeniu JEDZ.

b) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów –zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną), o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 2.2 lit. a).

B) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia poprzez przesłanie na Platformę Zakupową Zamawiającego w zakładce „Pytania / Informacje” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia – następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozdziale 4 SIWZ:

cd. w sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 370 000,00 PLN

cd. z sekcji III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

1.1. dowodami, o których mowa w pkt. 1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

10) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu

cd. w sekcji III.1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

cd. z sekcji III.1.2)

11) w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego - charakterystyka techniczna i użytkowa, parametry techniczne asortymentu objętego dostawą i określonego w Załączniku nr 1 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż podane w tym Załączniku do SIWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

C) Oświadczenie składane po otwarciu ofert *)

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej Zamawiającego, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 prześle na Platformę Zakupową Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy wczytać na Platformie Zakupowej w zakładce „Pytania/Informacje” dla danego postępowania i opisać rodzajem przesyłanego dokumentu i skrótem nazwy Wykonawcy. Dokument ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.

*) Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - Zamawiający dopuszcza przesłanie takiego oświadczenia wraz z ofertą pod warunkiem, iż – po zapoznaniu się z informacją, którą Zamawiający udostępnił na stronie internetowej-Wykonawca dokona aktualizacji takiego oświadczenia w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w stosunku do poprzednio złożonego oświadczenia.

D) Inne informacje

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

cd. w sekcji poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach głównych dostaw wykonał jedno zamówienie którego przedmiotem była dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot postępowania i/lub innych środków trwałych będących wyrobem medycznym, o wartości dostawy nie niższej niż 370 000,00 PLN brutto

cd. z sekcji powyżej

2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4)-6), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6) – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP a osoba, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.3) ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP – składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania;

Wadium:

1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości 8 700,00 PLN.

2. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w formie / formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

a) Wymagany minimalny okres gwarancji – liczony od daty bezusterkowego uruchomienia sprzętu i szkolenia personelu (potwierdzonego pisemnie) – zgodnie z informacjami podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

b) Wymagany termin płatności: Z tytułu zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia - zapłata nastąpi w ciągu 60 dni na podstawie podpisanego protokołu odbioru (stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dostawy) oraz prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

Wymaga się, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, w stanie kompletnym tj: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozdz. 7 SIWZ) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 001).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019