Leveringen - 193100-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193100

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
Warszawska 13 lok. 7U
Białystok
15-062
Polen
Contactpersoon: Monika Cywoniuk
Telefoon: +48 858696922
E-mail: mcywoniuk@cui.bialystok.pl
Fax: +48 858696118
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.cui.bialystok.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.cui.bialystok.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku - przetarg II

Referentienummer: CUI-VII.271.2.9.2019.MC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie składa się z 7 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących grup produktów:

Część I – Monitory

Część II – Drukarki

Część III – Oprogramowanie systemowe

Część IV – Skanery

Część V – Plotery

Część VI – Taśmy do archiwizacji

Część VII – Dyski do archiwizacji

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 306 078.20 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitory

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część I – Monitory - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: długość okresu gwarancji / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: czas naprawy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 682.93 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drukarki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część II – Drukarki - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: długośc okresu gwarancji / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: czas naprawy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 040.65 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprogramowanie systemowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część III – Oprogramowanie systemowe - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do SIWZ i Załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 195.12 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Skanery

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część IV – Skanery - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 4 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: długość okresu gwarancji / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: czas naprawy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 414.63 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plotery

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część V – Plotery - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: długość okresu gwarancji / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: czas naprawy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 54 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taśmy do archiwizacji

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część VI – Taśmy do archiwizacji - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 6 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 840.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dyski do archiwizacji

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część VII – Dyski do archiwizacji - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 7 do SIWZ i Załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 404.87 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektami umów.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku występujący jako Pełnomocnik, prowadzi postępowanie w oparciu o art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm., dalej ustawa Pzp), działając w imieniu i na rzecz Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, POLSKA.

Termin wskazany w sekcji IV.2.6) - zgodnie z art 114 KC miesiąc liczy się za dni 30.

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy Pzp.

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg Załącznika nr 11 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: Repozytorium wiedzy/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Formularz wstępnie przygotowany do przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Uwaga:W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

Wykaz oświadczeń lub dok. zg. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (na wezwanie, dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. zg. z rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ

2. Dok. podmiotów zagranicznych i wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza teryt. RP określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

Inne dokumenty niewymienione w rozdziałach VIII – X

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1- 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Pełnomocnika informacji z otwarcia ofert, przekazuje Pełnomocnikowi oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – na lub wg Załącznika nr 12 do SIWZ.

3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 1 500,00 PLN

Część II: 1 900,00 PLN

Część III: 350,00 PLN

Część IV: 1 900,00 PLN

Część V: 1 600,00 PLN

Część VI: 350,00 PLN

Część VII: 1 300,00 PLN

Sposób i formy wniesienia wadium określa rozdz. XIV SIWZ dostępny na stronie internetowej Pełnomocnika.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Pełnomocnika przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Pełnomocnika, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Pełnomocnikowi przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Pełnomocnik mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.5. Terminy wniesienia odwołania:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

3) wobec czynności innych, niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

W którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) jeżeli Pełnomocnik nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

# 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

# 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy

Działu VI Rozdziału 2 ustawy Pzp.

2.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Pełnomocnika o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

3. Skarga do sądu - zgodnie z przepisami art. 198a - 198g ustawy Pzp

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Pełnomocnika. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.3. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019