Leveringen - 193105-2019

25/04/2019    S81

Verenigd Koninkrijk-Newtown St. Boswells: Pneumatisch of motorisch aangedreven handgereedschap

2019/S 081-193105

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scottish Borders Council
Postadres: Council Headquarters
Plaats: Newtown St. Boswells
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: TD6 0SA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@scotborders.gov.uk
Telefoon: +44 1835824000
Fax: +44 1835825150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scotborders.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00394

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hire of Small Plant and Temporary Accommodation Framework Agreement

Referentienummer: SBC/CPS/1633
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42650000 Pneumatisch of motorisch aangedreven handgereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hire of Small Plant and Temporary Accommodation Framework Agreement accessible to all Council service departments including SBc Contracts (Scottish Borders Council significant Trading Organisation) to support operational delivery needs across multiple locations within and outwith the geographical boundary of Scottish Borders Council.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Air Tools (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of Air tools

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bowsers (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223200 Brandstoftankwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobile water bowsers with pump, mobile water bowsers without a pump and bunded fuel bowser with pump.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Breakers (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43132300 Boren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Includes screwdrivers to Breakers Steels and Consumables.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compaction Equipment (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43312500 Walsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plate compactors, vibrotampers, trench compactors, single drum vibrating, self propelled single drum roller and tandem double drum vibrating roller.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compressors (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123000 Compressoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compressor Equipment

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Concrete Equipment (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42641300 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concrete Equipment

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Saws and Grinders (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43812000 Zaaguitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Saws & Grinders

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mechnical Lifting Aids (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43312300 Bestratingsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Battery to Scissor Lifter

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Generators (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31120000 Generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Generators

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

General Building Equipment (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111000 Bouwmaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

General Building Equipment - Cable Detector, Dual Grade Laser, pedestrian Walk Boards

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dumpers (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142300 Hydraulische kipwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tracked dumpers, wheeled dumpers, mini diggers including buckets

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traffic Lights (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996100 Verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traffic Lights

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pumps (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centrifugal pumps including hoses, submersible pumps including hoses

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Welfare Units and Toilets (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24955000 Chemische toiletten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Welfare Units & Toilets

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Security and Fencing (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35121000 Beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Security Containers & Security Fencing

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tower Lights and Portable Lights (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31518100 Schijnwerpers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tower lights & Portable Lights

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Safety (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113000 Veiligheidsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Safety - Confined Space Complete including Tripod Winch Harness & Gas Monitor

Individual Gas Monitor

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Attachments (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43328100 Hydraulische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Attachments for equipment - Hydraulic Compactor, Hydraulic Grab, Augers

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Forklifts (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42415110 Vorkheftrucks
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forklifts

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teleporters (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Teleporters

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trailers (further detail within the pricing matrix attachment)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300 Aanhangwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM91 Scottish Borders
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trailers - 1.5 ton Plant Trailer

3 ton Plant Trailer

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework will be for a maximum period of 48 months. The initial period of the Framework will be for 24 months from the starting date with an option to extend for up to a further 24 months subject to satisfactory operation and performance. Any periods of extension will be at the sole discretion of the Council.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators maybe excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ESPD (Scotland) Question 4B 1.1 4 years annual turnover information.

A copy of the organisation's audited accounts or equivalent for the most recent 2 years along with details of any significant changes since last year end.

Eventuele minimumeisen:

ESPD (Scotland) Question 1.72.8 The bidder confirms they are already have or can commit to obtain, prior to the commencement of the framework agreement the following levels of insurance:

Employers Liability Insurance = 10 000 000

Public Liability Insurance = 5 000 000

It is a requirement of this framework agreement that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded place on the framework agreement the types and levels of insurance indicated.

In responding to question 1.72.8 of the ESPD, where the tenderer responds "No, I cannot commit to obtain" this will result in a FAIL.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In accordance with Regulation 59 (12), as this proposed framework agreement is divided into 21 lots, the selection criteria shall apply to each individual lot

ESPD (Scotland) Question 4C.10 Subcontracting

ESPD (Scotland) Questions 4D.1, 4D1.1 and 4D 1.2 Quality Management Procedures

The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance in accordance with the following:

A) ISO 9001:2008 and then BS EN ISO 9001:2015 when the standard becomes auditable.

Or

The bidder must have the following:

A documented policy regarding quality management. The policy must set out responsibilities for quality management demonstrating that the bidder has, and continues to implement, a quality management policy that is authorised by their Chief Executive, or equivalent, which is periodically reviewed at a senior management level. The policy must be relevant to the nature and scale of the work to be undertaken and set out responsibilities for quality management throughout the organisation.

ESPD (Scotland) Questions 4D.2, 4D2.1 and 4D 2.2 Environmental Management Standards

B)ISO 18001 and then BS EN ISO 14001:(2015)when the standard became auditable.

Or

The bidder must have the following:

A regularly reviewed documented policy regarding environmental management, authorised by the Chief Executive, or equivalent. This policy must include and describe the bidder's environmental emergency response procedures, including the preparedness and response procedures for potential accidents and emergency response situations that give rise to significant environmental impacts (for example hazardous substances spill control).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Further details can be found within the tender documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Estimated 2022

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Suppliers should note that when when it is judged by the Council (at their sole discretion) to be appropriate the Council will collaborate with the relevant bodies (including Police Scotland) to actively share significant elements of information provided and detailed in this response.

Tenderers are advised that the envisaged maximum number of participants as set out in IV1.3 of this contract notice is indicative. The council reserves the right to appoint more or less Tenderers as and if required.

Tenderers shall ensure all relevant certificates, insurances etc., are up to date.

Management Information is required on a quarterly basis which will include reporting the delivery of Community Benefits.

Once the tender evaluation has been completed the following documentation will be required:

1) Evidence of your company's insurance certification detailing the required level of insurance as per the levels stated within this contract notice.

2) A completed copy of Certificate of non Collusion, Canvassing and Declaration;

3) A completed copy of Freedom of Information;

4) A completed copy of Non Involvement in Serious Crime Declaration;

5) And any other documentation required.

Tenderers are advised to allow adequate time for uploading documents and dispatch the electronic tender well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 12879. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Scottish Border council is committed to maximising community benefit from its procurement activities. Under this procurement, the supplier and its supply chain are required to actively participate in the achievement of the authorities' social and economic objectives.

Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social, economic and environmental considerations.

(SC Ref:573908)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Scottish Borders Council
Postadres: Council Headquarters
Plaats: Newtown St Boswells
Postcode: TD6 0SA
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1835824000
Fax: +44 1835825150

Internetadres: http://www.scotborders.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Scottish Borders Council will incorporate a minimum 10 day standstill period at the point of information on the award of the contract is communicated to tenderers. The Public contract (Scotland) Regulations 2015 (SSI,2015 No446) provide for aggrieved parties who have been harmed or at risk of harm by a breach of the rule to take action in the Sherriff court or Court of Session. A claim for an ineffectiveness order must be made within 30 days of the Contract Award Notice being published on the OJEU or within 30 days of the date to those who expressed an interest in or otherwise bid for the contract were informed of the conclusion of the contract or in any other case within 6 months from the date on which the contract was entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019