Lieferungen - 193106-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen

2019/S 081-193106

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
129010029
bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Sofiya
1309
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nina Glavchovska; Mladen Naumov
Telefon: +359 28139-257/+359 28319-106/+359 28139-122
E-Mail: lop@gdin.bg
Fax: +359 28139107/+359 28139-257
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdin.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://profile.gdin.bg/98971d36461a4afa152935c59f6eec4a

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://profile.gdin.bg/98971d36461a4afa152935c59f6eec4a
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: изпълнение на наказанията

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид, са посочени в раздел ІІ от документацията за обществената поръчка — „Технически спецификации“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 546 666.66 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани, за нуждите на ГДИН и териториалните ѝ служби. Видовете офис консумативи са описани по количества и характеристики в техническите спецификации към документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 546 666.66 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни услуги“ при необходимост да реализира допълнителни количества доставки за 46 666,66 BGN без ДДС в срока на действие на договора на други видове офис консумативи от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на други видове офис консумативи в срока на действие на договора по настоящата обществена поръчка за нуждите на ГДИН и териториалните ѝ служби.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си. Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от 1/2 от прогнозната стойност на поръчката без включената в нея опция.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството и за управление на околната среда или еквивалентни (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Документи за доказване:

— за изискването по т. 1 — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка,

— за изискването по т. 2 — валидни сертификати, издадени съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до съответния сертификат или по независещи от него причини не е имал възможност да го получи в относимите срокове в настоящата процедура, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните от съответния стандарт.

На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в част ІV, раздели В и Г от ЕЕДОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на офис консумативи в обем, съответстващ на 1/2 от общия обем на прогнозните количества на офис консумативите, съгласно количествата, посочени в техническите спецификации.

2. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.

3. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Определеният изпълнител предоставя гаранция в размер на 2 % от стойността на договора за обществената поръчка.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София, бул. „Столетов“ № 21

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалби през КЗК могат да бъдат подавани съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019