Leveringen - 193107-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Принадлежности за офиса

2019/S 081-193107

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение на НОИ — Видин
Национален регистрационен номер: 1210825210089
Пощенски адрес: ул. „Пазарска“ № 4
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Цветанка Дичева
Електронна поща: vidin@nssi.bg
Телефон: +359 94605390
Факс: +359 94605340

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvid%2F2014%2F05-2019-1015-05-39
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса

Референтен номер: 05-2019-1015-05-39
II.1.2)Основен CPV код
30192000 Принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ — Видин, като видът на артикулите по вид и прогнозни количества са описани подробно в приложение №1 (от документацията за участие)

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30192000 Принадлежности за офиса
22851000 Класьори
30199000 Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
30199710 Отпечатани пликове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на ТП на НОИ — Видин, находяща се на адрес Видин 3700, ул. „Пазарска“ № 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ — Видин, като видът на артикулите по вид и прогнозни количества са описани подробно в приложение №1 (от документацията за участие);

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да заяви канцеларски материали, невключени в количествено-стойностната сметка — приложение № 1, от представен от изпълнителя актуален каталог, намалена с процент търговска отстъпка в размер, посочен от последния в ценовото му предложение.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да представи списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори за доставки с предмет, идентични с предмета на поръчката, изпълнени от участника, за последните 3 години преди датата на подаване на офертата.

Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец — ЕЕДОП (част IV, буква В).

Забележка: Под изпълнен договор се разбира такъв договор, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя 3-годишен период, независимо от датата на сключването му. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години минимум 1 (един) договор по предмета на настоящата поръчка.

Когато участникът в процедурата е обединение, списъкът се попълва в ЕЕДОП само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минималното изискване за технически възможности и квалификация на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За доказване на изискването по т. 1 участникът:

Прилагат се заверени копия на документи, доказващи извършването на доставки по договорите от списъка. В случай че доказателствата за посочената информация в т. 1 се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.

Забележка: Участниците декларират съответствието си с поставения от възложителя критерий за подбор, отнасящ се до техническите и професионални способности, чрез посочване на публичен регистър, в който информацията е достъпна, или представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по буква „б“ и буква „в“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 25/09/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/05/2019
Местно време: 14:00
Място:

Административна сграда на ТП на НОИ — Видин, находяща се на адрес Видин 3700, ул. „Пазарска“ № 4, стая № 5

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят в сградата на ТП на НОИ — Видин с административен адрес гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4, стая № 5 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

2.4. участници, които са свързани лица;

2.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

2.6. няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

2.7. подлежи на отстраняване на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ЗПКОНПИ);

2.8. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 3 във връзка с чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019