Leveringen - 193108-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Huelva: Analyseapparatuur

2019/S 081-193108

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rectorado de la Universidad de Huelva
Q7150008F
C/ Doctor Cantero Cuadrado, 6
Huelva
21071
Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Huelva
Telefoon: +34 959218054
E-mail: contratacion.suminsitros@sc.uhu.es
NUTS-code: ES615

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=buor3Usoj7IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wc%2BBEkIwySMSugstABGr5A%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=buor3Usoj7IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de laboratorio integrado de caracterización de los materiales para la Universidad de Huelva. Proyecto EQC2018-004207-P

Referentienummer: S-04-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38432000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de laboratorio integrado de caracterización de los materiales para la Universidad de Huelva. Proyecto EQC2018-004207-P.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 421 749.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Analizador elemental mediante combustión

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432000
38510000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Analizador elemental mediante combustión.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad de los productos / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad y detalle de la memoria descriptiva / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras cualitativas en el suministro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérito técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicio de posventa, asistencia técnica y formación al usuario / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor tiempo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Menor tiempo de entrega del suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica con mejor relación calidad-precio / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 158.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No existe posibilidad de prórrogas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER-, financiado en una cuantía del 80 % Ref. EQC2018-004207-P

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio electrónico de barrido (SEM) de sobremesa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432000
38510000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio electrónico de barrido (SEM) de sobremesa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad de los productos / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad y detalle de la memoria descriptiva / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras cualitativas en el suministro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérito técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicio de posventa, asistencia técnica y formación al usuario / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor tiempo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Menor tiempo de entrega del suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica con mejor relación calidad-precio / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 153 289.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No existe posibilidad de prórrogas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER-, financiado en una cuantía del 80 % Ref. EQC2018-004207-P

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio de fuerza atómica (AFM) multimodo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432000
38510000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio de fuerza atómica (AFM) multimodo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad de los productos / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad y detalle de la memoria descriptiva / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras cualitativas en el suministro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérito técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicio de posventa, asistencia técnica y formación al usuario / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor tiempo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Menor tiempo de entrega del suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica con mejor relación calidad-precio / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 160.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No existe posibilidad de prórrogas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER-, financiado en una cuantía del 80 % Ref. EQC2018-004207-P

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipo de preparación de muestras y probetas por inyección

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432000
38510000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipo de preparación de muestras y probetas por inyección.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad de los productos / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad y detalle de la memoria descriptiva / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras cualitativas en el suministro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérito técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicio de posventa, asistencia técnica y formación al usuario / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor tiempo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Menor tiempo de entrega del suministro. / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica con mejor relación calidad-precio / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 142.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No existe posibilidad de prórrogas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER-, financiado en una cuantía del 80 % Ref. EQC2018-004207-P

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: conforme a lo especificado en el apartado H del Cuadro Resumen del Pliego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: conforme a lo especificado en el apartado H del Cuadro Resumen del Pliego.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Sala de reuniones del Área de Contratación e Infraestructura

Datos de dirección:

— Calle: Cantero Cuadrado, 6,

— Código postal: 21071,

— Población: Huelva,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
Sevilla
41092
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019