Leveringen - 193109-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Esztergom: Fietsen

2019/S 081-193109

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Esztergom Város Önkormányzat
EKRSZ_75822437
Széchenyi tér 1.
Esztergom
2500
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Hegyes Viktória
Telefoon: +36 33542084
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
NUTS-code: HU212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.esztergom.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.esztergom.hu/

I.1)Naam en adressen
Párkány Városa
EKRSZ_91679235
Námestie slobody 1.
Párkány
SK-9401
Slovakije
Contactpersoon: Radošicky Gabriel
Telefoon: +421 362851310
E-mail: gabriel.radosicky@sturovo.sk
Fax: +421 362511472
NUTS-code: SK023

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sturovo.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sturovo.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

2015. évi CXLIII. törvény

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása

Referentienummer: EKR000322122019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer létrehozása, az SKHU/1601/2.2.1/127 számú, "Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban” elnevezésű pályázat során. Szolgáltatás megrendeléssel vegyes árubeszerzés megvalósítása.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esztergom város és Párkány város területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása Esztergomban és Párkányban.

I. A kerékpárkölcsönző rendszer kialakítására, beüzemelésére vonatkozó részletes feltételek:

1) Informatikai háttérrendszer kiépítése,

2) Gyűjtőállomások (numerikus vezérlő terminálok, és dokkolók) tervezése, engedélyeztetése,kivitelezése, megépítése: Esztergom város területén összesen 14 db, melyből 8 db új létesítésű, 6 db meglévő, átalakítandó [Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező (EBI) rendszer 6 db állomása, 92 db dokkolóval.] Az új és felújítandó állomásokon összesen 188 db dokkoló kerül kialakításra. Továbbá Párkány város területén 6 db gyűjtőállomás létrehozása, összesen 90 db dokkolóállóval. Ezek gyártása, beüzemelése (tesztelés, próbaüzem),

A gyűjtőállomások pontos helyét a dokumentáció tartalmazza.

3) A dokumentációban előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező kerékpárok biztosítása, leszállítása: összesen 60 db (30 db Esztergomba, 30 db Párkányba) hagyományos és összesen 45 db (30 Esztergomba, és 15 db Párkányba) elektromos rásegítésű kerékpár,

4) Ajánlatkérő (AK) Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező, Esztergomban üzemelő EBI rendszert (melynek részei: 6 db gyűjtő állomás, 92 db dokkoló és 60 db hagyományos kerékpár, valamint Esztergom Város Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló 3. fél tulajdonában lévő szoftver) - átalakítása, úgy hogy az kompatibilissé váljon az MVBike rendszerrel (http://esztergombicikli.hu/).

5) Egyéb eszközök biztosítása: Pótalkatrész és megfelelő szerszám biztosítása és a gyűjtőállomások üzemeltetéséhez, 2 000 db ügyfélkártya, kerékpár szállítására alkalmas 1 db szállító gépjármű beszerzése, forgalomba helyezése, amely az állomások között, minimum 10 db kerékpár egyidejű szállítására alkalmas, mely alvállalkozói díj megfizetésével kerül Megrendelő 1 (Esztergom). tulajdonába,

6) Kiegészítő feladatok:

— az MVBike rendszer arculatának kialakítása és arculati kézikönyv elkészítése,

— az MVBike weboldal és webshop kialakítása, a Megrendelők által jóváhagyott arculatnak megfelelően; A weboldal tulajdonosa Megrendelő 2 (Párkány), rendszergazdai jogosultsággal a rendszer üzemeltetője rendelkezi,

— a bérletek és a kölcsönző kártyák értékesítéséhez ügyfélpontok biztosítása és az ügyfélpontokkal történő szerződéskötés: 4 db Esztergomban és 3 db Párkányban, valamint az értékesítési pontok ellátása a szükséges informatikai infrastruktúrával,

— a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása,

— a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok elvégzése,

— műszaki dokumentáció készítése magyar és szlovák nyelven az MVBike Rendszer működéséről, mely a pontos helyszíneken túl tartalmazza a rendszer minőségi és mennyiségi paramétereit is és a látványterveket.

7) Minta kerékpárok: A nyertes ajánlattevő (AT) köteles a szerződés aláírását követő 30 napon belül 2 db (1 db hagyományos és 1 db elektromos) minta-kerékpárt ajánlatkérő tulajdonába adni, ami pontosan megfelel az ajánlatkérők által elfogadott, a nyertes AT ajánlatában meghatározott kerékpár-specifikációnak. Az AK-k részére leszállítandó 2 db minta-kerékpár beleszámít a szerződéses mennyiségbe.

II. Rendszer üzemeltetésére vonatkozó feltételek: A nyertes AT az MVBike Rendszer sikeres átadás-átvételi eljárásáról szóló teljesítés-igazolás kiállításának napjától számított 5 évig köteles az üzemeltetést (közszolgáltatást) a Szerződés tervezet II.1. pontjának, (A Megrendelők általános elvárásai az üzemeltetéssel kapcsolatban) és 2. pontjának (Az üzemeltetés részletes szabályai) megfelelően teljes körűen ellátni.

A megrendelők a szerződéstervezet II. 3. pontja szerint ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek.

A rendszer üzemeltetéséből származó bevételek (bérleti díjak) a nyertes AT-t illetik.

A nyertes AT a szerződéstervezet II. 6. pontja szerint jogosult a rendszer elemein hirdetések elhelyezésére. A hirdetésből származó valamennyi bevétel a nyertes AT-t illeti.

Részletesen a Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 65
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ptk 6:247§ (2) bek. alapján határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőn, 4 hónapon belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 1 hónap, mely nem része a teljesítési időtartamnak.

A beruházás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam 4 hónap, (1 hónapot az ajánlatkérő 30 naptári napnak tekint.) Ezt követi az 5 éves (60 hó) üzemeltetési szak.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SKHU/1601/2.2.1/0127

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62 §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági

Követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) - (2) bekezdés] Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-5. §] A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni). A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja: AT az ajánlati feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (a kerékpárok szállítását is magában foglaló közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kr. 19. § (1) c)] Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából, nevezetesen: kerékpárgyártás és kerékpáros közösségi közlekedési rendszer elemeinek (bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók) gyártása, vagy körösségi kerékpáros rendszer létesítése és a szükséges eszközök, (kerékpárok, bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók szoftver rendszerek) üzembe helyezése és a rendszer üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 80 000 000 HUF (nyolcvanmillió forint) összeget. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített, jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében (legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére) végzett munkáit ismertetése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy referencianyilatkozattal, amelynek tartalmaznia kell legalább: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, – a munka tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható), – a teljesítés idejét (a befejezési időpont év/hó/ nap pontossággal történő feltüntetésével), – a teljesített referencia olyan részletezettségű meghatározását, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, – a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, – arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2./ Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által azon a szakember(ek)nek

(szervezet(ek)nek) illetőleg vezető(k)nek a megnevezése képzettségük ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2/ pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítás kezdő és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal – melyből kiderül a teljesítés időtartama, ezzel egyértelművé téve a szakmai tapasztalat meglétét. b) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése alkalmazandó, míg a 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1/ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban (három évben) teljesített legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával. Az előírt referencia követelmény több szerződéses referencia bemutatásával teljesíthető. M.2./ az alábbi szakemberekkel: M.2./1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakításában szakmai tapasztalattal rendelkezik. M.2./2. 1 fő felsőfokú végzettségű IT rendszerek tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy telepítésében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlatkérő eltérő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket határozott meg a megvalósítási és az üzemeltetési szakaszra, melyeket részletesen a Szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

1. Megvalósítási szakasz: A beszerzés SKHU/1601/2.2.1/127 számú pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatási intenzitás 95,0000 %. Önrész mértéke 5,0000 % Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint banki átutalással történik a számla átvételét követő 30 napon belül.

2. Üzemeltetési szakasz: Az üzemeltetés költségeit a nyertes ajánlattevőnek a Szerződéstervezetben meghatározott módon kell fedeznie. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme Euró. A kifizetésre irányadó a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet. Részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési dokumentációban (KD) adja meg.

2) Jelen eljárás az EKR-en keresztül kerül lefolytatásra, így az EKR részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (e-Kr) rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bek-i irányadók,

Bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő:

— a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő,

— az adott eljárás tekintetében,

— az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor,

— az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.

6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt 75 § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

7) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6..) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/;

8) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

9) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel.

11) AK a Kbt 76. § (5) bek. szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Dokumentáció részletesen tartalmazza a minőségi és műszaki követelményeket.

12) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának összetettsége, a megvalósítás során elvégzendő feladatok szoros egymáshoz illeszkedése miatt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és megnehezítené a rendszer magas színvonalú megvalósítását.

13.) A szerződés 2 szakaszra oszlik: I. MV Bike rendszer kialakítás,beüzemelés 4+1 hónap, II. Üzemeltetés 60 hónap (5 év)., összesen 65 hónap.

14) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

15) A II.15) és II.2.6) pontban a 1 Euro becsült érték csak a hirdetmény feladhatósága miatt került.

16) FAKSZ: Berta Ferenc, lajstromszám: 00154.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019