Leveringen - 193110-2019

25/04/2019    S81

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 081-193110

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Postadres: Kraszewskiego 12
Plaats: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 47-200
Land: Polen
Contactpersoon: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
E-mail: kozlesekret@psp.opole.pl
Telefoon: +48 774821715
Fax: +48 774821715

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psp.opole.pl/bip

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Referentienummer: PT.2370.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Samochód oraz zamontowane na nim wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 188 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524 Opolski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 188 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2019
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Samochód musi spełniać wymagania przewidziane w ustawie z dnia 20.6.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

Pojazd powinien spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.6.2007 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalej JEDZ. 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (w tym i dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej). 4. W przypadku potwierdzenia wymaganej przez zamawiającego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz udowodnić stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (rozdziale IIA i IIB SIWZ)

Eventuele minimumeisen:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujący warunek szczegółowy - wykażą się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy samochodu lub samochodów ratowniczo-gaśniczych (średnich lub ciężkich).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w § 11 załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto samochodu.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Świetlica p. 4; KP PSP Kędzierzyn-Koźle, ul. Kraszewskiego 12; 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN na zasadach określonych w rozdziale VI ust. 8 SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (dokumentów wymienionych w poniższych ustępach) nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego opisanego w § 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

3) zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 3) Rozporządzenia;

4) odpisu, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający dopuszcza/żąda dokumentów wymienionych w §7, §8 i §9 Rozporządzenia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia znajdują się w rozdz. IIA i II B SIWZ.

6. Zamawiający będzie wymagał także od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dokumentów przedmiotowych (wymienionych w rozdz. IIB ust. 14 SIWZ) potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ.

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kozlesekret@psp.opole.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wszelkie wymagania zostały przedstawione w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 19860) (tj. powyżej 144 000 EUR).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019