Leveringen - 193110-2019

25/04/2019    S81

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2019/S 081-193110

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Adres pocztowy: Kraszewskiego 12
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
E-mail: kozlesekret@psp.opole.pl
Tel.: +48 774821715
Faks: +48 774821715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psp.opole.pl/bip
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Numer referencyjny: PT.2370.5.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Samochód oraz zamontowane na nim wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 188 500.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 188 500.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/06/2019
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Samochód musi spełniać wymagania przewidziane w ustawie z dnia 20.6.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

Pojazd powinien spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.6.2007 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalej JEDZ. 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (w tym i dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej). 4. W przypadku potwierdzenia wymaganej przez zamawiającego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz udowodnić stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (rozdziale IIA i IIB SIWZ)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujący warunek szczegółowy - wykażą się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy samochodu lub samochodów ratowniczo-gaśniczych (średnich lub ciężkich).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w § 11 załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto samochodu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/07/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Świetlica p. 4; KP PSP Kędzierzyn-Koźle, ul. Kraszewskiego 12; 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN na zasadach określonych w rozdziale VI ust. 8 SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (dokumentów wymienionych w poniższych ustępach) nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego opisanego w § 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

3) zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 3) Rozporządzenia;

4) odpisu, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający dopuszcza/żąda dokumentów wymienionych w §7, §8 i §9 Rozporządzenia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia znajdują się w rozdz. IIA i II B SIWZ.

6. Zamawiający będzie wymagał także od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dokumentów przedmiotowych (wymienionych w rozdz. IIB ust. 14 SIWZ) potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ.

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kozlesekret@psp.opole.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wszelkie wymagania zostały przedstawione w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 19860) (tj. powyżej 144 000 EUR).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2019