Leveringen - 193111-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Producten verband houdend met bouwmaterialen

2019/S 081-193111

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Spetsializirani bolnitsi za rehabilitatsiya — Natsionalen kompleks“ EAD
130344823
bul. „Vasil Levski“ No. 54
Sofiya
1142
Bulgarije
Contactpersoon: Roman Raychev
Telefoon: +359 29885905
E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg
Fax: +359 29876121
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nkrehabilitation.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР — НК“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва доставка на видовете материали за текуща поддръжка, посочени изчерпателно в техническата спецификация — част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя и ще ги превозват до сградите на възложителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи съгласно условията на проекта на договор — част от документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 540 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. Централен офис на „СБР — НК“ ЕАД

2. Филиал Баните, Смолянско

3. Филиал Кюстендил

4. Филиал Момин проход

5. Филиал Баня, Карловско

6. Филиал Павел баня... Продължава в поле II.2.14).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва видовете материали за текуща поддръжка, посочени изчерпателно в техническата спецификация — част от документацията за обществената поръчка. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и зависят от конкретните нужди на възложителя.

Посочените в техническите спецификации количества за всеки от артикулите са прогнозни и не обвързват възложителя да заявява цялото посочено количество от даден артикул.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 540 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

7. Филиал Велинград

8. Филиал Поморие

9. Филиал Овча могила

10. Филиал Сандански

11. Филиал Хисаря

12. Филиал Наречен

13. Филиал Вършец

14. Филиал Банкя или друго посочено от възложителя място

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква

Eventuele minimumeisen:

Не се изисква

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Всеки участник трябва да прилага мерки за осигуряване на качеството — съответствието с този критерий се доказва с попълване на част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, първо поле от образеца на ЕЕДОП и се доказва чрез представяне по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП на заверено от участника копие на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен;

2. Всеки участник трябва да прилага система за опазване на околната среда — съответствието с този критерий се доказва с попълване на част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, второ поле от образеца на ЕЕДОП и се доказва чрез представяне по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП на заверено от участника копие на валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен

Eventuele minimumeisen:

1. Всеки участник трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Под „обхват, сходен с предмета на поръчката“ се разбира изпълнение на дейности по доставка на строителни материали.

2. Всеки участник трябва да има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Под „обхват, сходен с предмета на поръчката“ се разбира изпълнение на дейности по доставка на строителни материали.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Условията за изпълнение са описани в проекта на договор. Срокът за изпълнение е 36 месеца от подписване на договора. Посочените в техническата спецификация количества за всеки от артикулите са прогнозни. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на възложителя за периода на договора. Същите се доставят в 3-дневен срок от заявка. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи. Преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора в една от законово допустимите форми. Посочената прогнозна стойност се разпределя, както следва:

— за „материали, строителни“ — 200 000 BGN без ДДС,

— за „материали за поддръжка на абонатни станции, парни, ВиК и климатични инсталации“ — 160 000 BGN без ДДС,

— за „материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи“ — 180 000 BGN без ДДС

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

„СБР — НК“ ЕАД, централен офис, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

След изтичане на 36-месечен период

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са валидни 1 или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 ЗОП. Основанието в т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Възложителят може да не отстрани участник, за когото е налице 1 или повече от горепосочените обстоятелства, само при условията на чл. 56 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3— 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт. Когато участникът е обединение, той трябва да представи заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. партньор, който ще представлява обединението за целите на обществената поръчка.

За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП от участниците се предоставя в електронен вид — на електронен носител, поставен в опаковката с офертата на участника, съдържащ попълнен и подписан с електронен подпис образец на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, се прилага отделен ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, се прилага отделен ЕЕДОП за всяко лице, посочено като подизпълнител, заедно с доказателство за поетите от подизпълнителя ангажименти и съответните доказателства, както е посочено по-долу.

Когато участникът е посочил, че ще ползва ресурсите на трето лице, се прилага отделен ЕЕДОП за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2—4 от ЗОП.

При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали до посочен от възложителя обект, последният ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи при цена до 0,34 BGN без ДДС на километър от най-близкия склад на изпълнителя до съответното място. Общата стойност на транспортните разходи не може да надвишава 29 999 BGN без включен ДДС за целия срок на договора.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 100, ал. 3 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуване в РОП на настоящото обявление.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019