Lieferungen - 193114-2019

25/04/2019    S81    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Принадлежности за офиса

2019/S 081-193114

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Териториално поделение на НОИ — Видин
1210825210089
ул. „Пазарска“ № 4
Видин
3700
България
Лице за контакт: Цветанка Дичева
Телефон: +359 94605390
Електронна поща: vidin@nssi.bg
Факс: +359 94605340
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvid%2F2014%2F05-2019-1015-05-40
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ — Видин, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Референтен номер: 05-2019-1015-05-40
II.1.2)Основен CPV код
30192000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ — Видин, като видът на артикулите по вид и прогнозни количества са описани подробно в приложение № 1 (от документацията за участие). Настоящата поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностройно положение, чийто предмет е включен в списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.7.2016 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30192000
30197220
22813000
22814000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на ТП на НОИ — Видин, находяща се на адрес Видин 3700, ул. „Пазарска“ № 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ — Видин, като вида на артикулите по вид и прогнозни количества са описани подробно в приложение № 1 (от документацията за участие)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Настоящата поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностройно положение, чийто предмет е включен в списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да представи списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори за доставки с предмет, идентичен с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните 3 години преди датата на подаване на офертата.

Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец — ЕЕДОП (част IV, буква В).

Забележка: Под изпълнен договор се разбира такъв договор, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя 3-годишен период, независимо от датата на сключването му. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години минимум 1 (един) договор по предмета на настоящата поръчка.

Когато участникът в процедурата е обединение, списъкът се попълва в ЕЕДОП само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минималното изискване за технически възможности и квалификация на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За доказване на изискването по т. 1 участникът:

Прилагат се заверени копия на документи, доказващи извършването на доставки по договорите от списъка. В случай че доказателствата за посочената информация в т. 1 се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.

Забележка: Участниците декларират съответствието си с поставения от възложителя критерий за подбор отнасящ се до техническите и професионални способности чрез посочване на публичен регистър, в който информацията е достъпна, или представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Когато участникът, определен за изпълнител на договора, е специализиранo предприятие или кооперация на хора с увреждания или стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностройно положение, гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС.

Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗОП в процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител на договора, е друго заинтересовано лице (в случаите, когато няма подадени или допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП), гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 24/09/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2019
Местно време: 14:00
Място:

Административна сграда на ТП на НОИ — Видин, находяща се на адрес Видин 3700, ул. „Пазарска“ № 4, стая № 5

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят в сградата на ТП на НОИ — Видин с административен адрес гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4, стая № 5 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

2. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

2.4. участници, които са свързани лица;

2.5.участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

2.6. няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

2.7. подлежи на отстраняване на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ЗПКОНПИ);

2.8. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 3 във връзка с чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019